Bilmedical HBYS’nin verimliliği Sayıştay Raporu ile belgelendi.

Bilmedical HBYS’nin hastanelere sağladığı kazanımlar devletin raporlarıyla da belgelenerek ortaya konuldu. T.C. Sayıştay Başkanlığı’nın Mart 2005’te
yayınlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi Cihaz Yönetimi” hakkında Performans Denetimi Raporu Bilmedical HBYS ile
otomasyona geçen Bursa Devlet Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde elde edilen verimi çarpıcı rakamlarla gösterdi.
Raporun hastane otomasyonu ile ilgili bölümünde 2000 yılında Bilmedical HSYS ile otomasyona geçen Bursa Devlet Hastanesi’nin 1999 yılı sonunda 1,2 trilyon olan
cirosunun 2001 yılında 12,8 trilyon, 2002 yılında ise 27,9 trilyon olarak gerçekleştiği; yine aynı şekilde Bilmedical HBYS ile 2002 yılında otomasyona geçen Haydarpaşa
Numune Hastanesi’nin cirosunun otomasyonla 11,9 trilyondan 2002 yılı sonunda 27,2 trilyona yükseldiği ifade ediliyor.
Raporun, Sayıştay Genel Kurulunun 10.3.2005 tarih ve 5117/1 sayılı kararı ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun ek 10’uncu maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması da uygun bulundu.
Sayıştay raporun otomasyonla ilgili bölümü şöyle:
Hastane Otomasyonu

2.36. Hastanelerdeki malzeme yönetim sürecinde, hata oranını azaltmak ve zamandan tasarruf etmek konusunda otomasyonun üstlendiği görevler büyük bir önem arz
etmektedir. Bu nedenle bazı hastaneler stok yönetimindeki sorunları otomasyondan yararlanarak çözmeye çalışmaktadır. Uygun otomasyonun
kurulduğu hastanelerde stok yönetiminde zaman ve kullanılan malzemelerde önemli oranda tasarruf sağlanmış olmakla birlikte, otomasyona geçmeye çalışan
çoğu hastanede uygun yazılımın veya donanımın kurulamadığı görülmüştür.

2.37. Uygun yazılım ve donanım kurularak tam otomasyona geçmiş olan bazı devlet hastanelerinde (Bursa Devlet Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi gibi), otomasyona geçildiği tarihten itibaren, ilaç ve tıbbi malzeme envanter kayıtları ve kullanımının kontrolü, hastanenin bütün teşhis ve
tedavi hizmetlerinin ve alacaklarının kayıt altına alınması ve tahsilâtının hızlanarak gelir kaybının önlenmesi, buna karşılık hastane masraflarının
azalması sayesinde hastane kârlılığında büyük oranlarda artış sağlanmış, otomasyona yapılan harcamalar kısa bir süre içinde fazlasıyla geri dönmüştür.
Örneğin 2000 yılı başında otomasyona geçen Bursa Devlet Hastanesinde 1999 yılı sonunda 1,2 trilyon olan toplam ciro rakamı, 2000 yılı sonunda 6,5 trilyona
ulaşmıştır. Keza toplam ciro rakamı 2001 yılında 12,8 trilyon, 2002 yılında ise 27,9 trilyon olarak gerçekleşmiştir. Benzer şekilde 2002 yılının başında toplam
225 milyar lira maliyetle otomasyon sistemini kuran Haydarpaşa Numune Hastanesinde de, bir önceki yıl 11,9 trilyon olan toplam ciro, 2002 yılı sonunda
27,2 trilyon olarak gerçekleşmiştir. Hastane yetkilileriyle yapılan görüşmelerde cirodaki bu artışların büyük ölçüde otomasyondan kaynaklandığı ifade
edilmiştir.