BilMedical® HBYS

BilMedical® HBYS Avantajları

 • SMS ile Randevu
 • Telefonla Randevu
 • Çağrı Merkezi ve CRM
 • Tam Entegre HBYS ve Mali Liste
 • Satın Alma Sürecinde Akış Yönetimi
 • Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP)
 • Genişleyebilir Altyapı
 • Sürekli Destek ve Güncelleme
 • HBYS ile Tam Entegre Pacs
 • HBYS ile Tam Entegre Radyoloji Bilgi Sistemi (RIS)
 • SSK, Bağ – Kur ve Emekli Sandığı ‘On-Line Provizyon’
 • On–Line Mernis Sorgulama ve Doğrulama
 • Web Üzerinden GSS(Genel Sağlık Sigortası) Medula 2 Entegrasyonu
 • Uzak Poliklinik ve Klinik Desteği
 • Yüksek Sayıda Kullanıcı Desteği

Genel Özellikler

Kod Sistemleri
 • Her kurumun kod sistemi sadece bir liste olmayıp çeşitli kurallar içerdiğinden ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş olan kod sistemlerinin kullanımının benimsenmesi, bu sistemlerin kullanımına ilişkin teknik altyapının oluşturulması ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir. Sağlık Bilgi Sistemlerinde en az aşağıdaki parametrelerin kod ve/veya sınıflandırma sistemleri ile tanımlanabilmesi, öncelikler arasında yer almaktadır.
  • Kuruluşlar
  • Bireyler
  • İlaçlar, tıbbi malzeme ve hizmetler
  • Laboratuar ve görüntüleme tetkikleri
  • Tanılar ve tedaviler

  Tüm kod sistemleri kullanılırken kodlara verilen adların uzun kelime kümelerinden oluşması sebebiyle yapılan kısaltmaların başka kişiler tarafından da anlaşılabilir olması hususuna dikkat edilmektedir.

 • Standart kod ve sınıflandırma sistemlerinden kurumun faturalama yaptığı anlaşmalı kurumların talep ettikleri kod ve sınıflandırma talepleri de faturalara yazdırılmaktadır. Faturalarda ilgili bölümlere; Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi’nde tanımlandığı şekliyle uyumlu hastane kodu ve adı, hastanın sosyal güvenlik kurum kodu ve adı, yatan hasta faturalarında hastanın T.C. Kimlik Numarası, hastanın sosyal güvenlik sicil numarası, yapılan tetkikler ve verilen tedavi hizmetlerinin Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ile uyumlu kodu ve adı, hastalık tanısı olarak ICD-10 tanı kodu ve adı, verilen ilaçların barkod numarası ve ATC kodu, kullanılan malzemelerin GMDN veya benzer bir kod sistemi ile uyumlu kodu ve adı ile ilaç ve malzemelerin barkod numaraları yazdırılabilme imkânı mevcuttur.
 • Bilgi sistemleri ve istatistik uygulamalarında, hastalıkların standart terimlerle tanımlanması gereği vardır. Bunun için yaygın kullanılan sistemlerden biri ICD-10 (International Statistical Clasification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision)’dir. Bakanlığımıza dahil değişik kurum ve kuruluşlar tarafından Türkçeye çevirisi yapılmış olup deneme amaçlı kullanıma geçen sağlık kuruluşları bulunmaktadır, bunlardan biriside referanslarımız kapsamında bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’dir. Hastalık tanılarının standardize edilebilmesi açısından bu kod sisteminin kullanımı benimsenmiştir. Faturaların ilgili bölümüne hastalık tanısı olarak ICD-10 tanı kodu ve adı yazdırılmaktadır. Yataklı tedavi kurumlarında dördüncü kırılım seviyesinin kullanılması esas olup geri veri gönderebilmek için üç ve dördüncü kırılım seviyeleri ilişkisi kurulmuş bir yapı kullanılmaktadır.
 • Ölüm nedenlerinin tespitine yönelik bilgiler de belirli bir kodlama mantığı çerçevesinde tutulmaktadır.
 • Hasta kayıtları tutulurken her hastanın T.C. Kimlik Numarası alınabilmektedir. Elektronik reçete uygulamaları, T.C. Kimlik Numarası ve reçeteyi yazan Hekime ait Diploma Numarası’nın otomatik olarak reçeteye yazdırılması istendiğinde Hastane Bilgi Sistemimizin alt yapısı buna uygundur.
 • İlaç ve diğer sarf malzemelerin stok giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonu ve ücretlendirilmesi için yazılımımız Bar Kod Sistemini desteklemektedir.
 • Hastane Bilgi Sistemi Uygulama yazılımlarında DRG veya benzer bir kod yapısını destekleyecek altyapıya sahiptir.
 • Verilen hizmetlerin ücretlendirilmesin de hâlihazır da Bütçe Uygulama Talimatı ve TTB kullanılmaktadır. Bu listeler belirli periyotlarda güncellenerek yayınlanmakta ve sağlık hizmeti veren kurumlarla finansal ilişkilerin esaslarını belirlemektedir. Bu listeler eşleştirme esasına göre yazılım içerisinde birlikte kullanılabilmektedir.
 • GMDN veya benzer bir kod sisteminin kullanılmasına imkân sağlayacak bir yazılım altyapısını desteklenmektedir. Tıbbi cihaz ve malzemelerin, stok giriş-çıkış işlemlerinde Barkod destekli uygulamaları kullanımı sistemimiz tarafından desteklenmektedir.
 • Hastaneye ait bina, kat, oda, yatak, makine, cihaz, araç, gereç, taşıt, personel ve ilişki içinde bulunulan tüm tedarikçi ve satın alıcı kurumlarının adı, niteliği ve sayıları belirlenebilmekte ve listelenebilmektedir. Daha sonra bu kaynaklar sistematik ve benzersiz bir kod üretilerek bilgi sistemi içine yerleştirilebilmesi için gerekli alt yapı sistemimiz üzerinde mevcuttur.
 • Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Döner Sermaye işlemlerini yürütmekte olan Döner Sermaye Saymanlıklarında halen kullanılmakta olan Tek Düzen Muhasebe Sisteminde(TDMS) kullanılacak olan kurum kodları, gerekli olabilecek diğer alanlarda da kullanılmaktadır.
Güvenlik ve Erişim Sistemleri
 • Uygulama Yazılımı, VTYS’ne en etkin ve hızlı yöntemle bağlanmaktadır.
 • Çeşitli yetki düzeyleri ve grupları tanımlanabilmekte, yetkideğişimi kolayca yapılabilmektedir. Verilere erişim bu tanımlamalarçerçevesinde yapılmaktadır.
 • Kullanıcılar ait oldukları yetki düzeyi ve grubu ölçüsünde program modüllerine erişebilmekte, her kullanıcı grubu için veri giriş, güncelleme ve rapor alma yetkileri ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Bu tanımlar gerektiğinde sistem yöneticisi tarafından değiştirilebilmektedir. Yapılan bu değişikliklerin arıza bildirimi vb. şekilde geri dönmemesi için kullanıcıya gerekli mesajlar otomatik olarak verilmektedir
 • Tıbbi kayıtları görebilme ve değişiklik yapabilme şeklinde iki ayrı erişim tipi tanımlanabilmektedir.
 • Herhangi bir işlemin kimin tarafından, hangi tarihte ve hangi zamanda yapıldığının logları tutulabilmekte istendiği takdirde sorgulanabilmektedir.
 • Veri tabanı kullanıcı adı ve şifre tanımlamaları VTYS’nin üzerinde çalıştığı sistemin kullanıcı bilgilerinden bağımsızdır.
 • Uygulama Yazılımları tüm sistem genelindeki kullanıcı, işlem ve bilgi düzeylerinde bilgi gizliliğini ve güvenliğini sağlamaktadır. Her kullanıcının gerektiğinde değiştirilebilir kişisel bir şifresi vardır.
 • Bilgi sistemleri kapsamında tutulacak her türlü kişisel bilginin gizliliği esastır. Bu amaçla;
  • Kişiler hakkında tutulacak bilgiler gereken en düşük düzeyde tutulmaktadır.
  • Kişisel bilgilerin hangi amaçlarla kullanılacağı kullanıcı tarafından açıkça belirlenebilmektedir.
  • Sistemde kişisel bilgilerin belirlenen amaçlar dışında kullanımını engelleyecek önlemler olup, hasta haklarına riayet edilmektedir.
Yazılım Alt Yapısı
 • HBYS yazılımımız, modüllerin ortak veri tabanı kullandığı bütünleşik bir yapıdadır. Veri hangi modül tarafından girilirse girilsin; gereksinim duyan diğer modüller bu veriye yetkisi dahilinde ulaşabilmektedir. Belirli işlemler ortak kullanılan veriler aracılığı ile kontrol edilebilmekte ve tetiklenebilmektedir.
 • Sistemlere yeni modüllerin ilavesi, modüllerin değiştirilmesi ya da silinmesi mümkündür, bu işlemler hizmetleri aksatmamakta ve bu durumdan sistemin bütünü etkilenmemektedir.
 • Tarih bilgisi her yerde 8 basamaklı ve 10 karakter uzunluğunda ‘GG/AA/YYYY’ formatında tutulmaktadır.
 • Yazılım modülerdir, modüller arası ilişkilerde yapısallık göz önünde bulundurulmuş olmakta ve programcı müdahalesi asgari seviyede tutulmaktadır.
 • HBYS yazılımı istemci/sunucu mimarisine sahiptir, dolayısıyla değişik donanım platformlarından oluşan istemciler ve çoklu sunucu bilgisayar, dağıtık VTYS gibi ortamları desteklemektedir.
 • HBYS yazılımı Türkçe’dir, tüm sıralamalar ve karşılaştırmalar Türkçe alfabeye göre yapılabilmektedir.
 • Kullanıcılara bilgisayar ortamında birbirleri ile görüşme imkanı sağlanmasına yönelik alt yapıyı desteklemektedir.
 • HBYS, hizmetin her kademesinde barkod uygulamalarını desteklemektedir.(Hastaların ikinci gelişlerinde otomatik hasta tanıma, hasta bazında faturaya hizmet, ilaç ve sarf malzemeleri girişi, hastane dahilin de hizmet veren tüm personele kod ve barkod tanımlanması gibi)
 • Barkodla yapılan okumalarda hem Türkçe Q Klavye hem de Türkçe F Klavye desteği vardır. HBYS barkod okutturma tekniği açısından belli bir klavye düzenini zorunlu hale getirmemektedir.
 • HBYS ile kurumlara kesilen faturaların tutarının, hem kurum bazında hem de hasta bazında geri dönüşü takip edilebilmektedir.
 • HBYS, uluslararası kabul görmüş sağlık bilişim standartlarıyla ICD-10 vb.) uyumlu olacak bir altyapıya sahiptir.
 • HBYS dahilin de yer alan randevu sisteminde yalnız bölümlere değil herhangi bir kaynağa (doktor, cihaz, oda, grup, tetkik, tedavi seansı, vb.) randevu verilebilmektedir.
 • Hizmetlerin ücretlendirilmesi hastaya, hastalığa, hastanın kurumuna ve anlaşmalara göre yapılabilmektedir. Ücretlendirme ile ilgili olarak hastalık, kurum, ödenen ücret v.b. istatistik ve grafiksel raporlar alınabilmektedir.
 • Tıbbi Cihazların periyodik bakımları ile randevu sistemi entegrasyonu mevcuttur.
 • Randevu; doğrudan başvuru, telefon ve Web/SMS üzerinden yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
 • Kişi ve cihazların çalışma, dinlenme ve bakım süreleri belirlendikten sonra geriye kalan zamanda kişi, cihaz, birim, ekip, yatak vs. konusunda randevu ve rezervasyon yapılabilmektedir.
 • Maksimum fatura tutarı, aynı tetkikin maksimum adedi vb tanımlamalar yapılabilmekte ve aşan durumlarda otomatik uyarı sağlayacak alt yapı desteği mevcuttur.
Kullanıcı Arayüzü
 • Kullanıcı arayüzü grafiksel (GDI) dır.
 • Grafik arayüzüne uygun olarak kontroller hem mause hem de klavye yardımıyla yapılabilmektedir. Yazılımın mümkün olan her fonksiyonu klavye üzerinden yürütülebilmekte, kullanılan kısa yollar sistematiktir
 • Kullanıcı ara yüzünde görsel iç bütünlük sağlanmakta, yazılımın her modülünde benzer ekran dizaynları kullanılmış olup, tanımlanmış fonksiyon tuşlarının aynı amaçla kullanılması gibi teknikler kullanılarak kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı arayüzü aşağıda veri girişi, güncelleme, dil özelliği, raporlama ve yardım başlıklarında sayılan özellikleri taşımaktadır.
Veri Girişi
 • Veri girişleri, uygun kodlar kullanılarak yapılmaktadır. Kullanıcı biliyorsa kodu doğrudan girebilmekte, değilse kodların açıklamalarını otomatik olarak listeletip, istediği kodu seçebilmektedir. Sistemde kullanılan kodlar, Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kodlarla uyumludur. Hizmet, ilaç, malzeme, tetkik gibi veri girişleri mümkün olan yerlerde barkod desteği ile sağlanmaktadır.
 • Sistemde veri bütünlüğünü koruyacak denetimler bulunmakta ve tutarsız veri girişi engellenmektedir. Programlar gerekli olan yerlerde, aralık (range) ve tutarlılık (consistency) kontrolünü yapmakta ve mümkün olan yerlerde hataları kendisi düzeltmektedir. Program, mümkün olduğunca, hatalı veri girişlerinde, kullanıcıyı zaman kazandırmak için otomatik seçenekler sunup (paket v.b) kullanıcının seçenekleri seçerek hatayı düzeltmesine yardımcı olmaktadır.
 • Bilgi girişi esnasında, mümkün olan her alanda hazır listelerden faydalanmak, gerekli yerlerde istenilen veri alanlarına ilk değer atama, tarih, gün, saat, yaş, vb. değerlerin ilgili alanlara otomatik olarak girilmesi, sık kullanılan alanlarda otomatik doldurma işlevinin kullanılması, hazır listelerde liste elemanına girilen harflerle kısa sürede ulaşma gibi veri girişi sırasında kullanıcı hatalarını en aza indirgeyecek ve kullanım kolaylığı sağlayacak kontrollere sahiptir.
 • HBYS’de kullanılacak hasta arama yöntemi klasik karakter-karakter birebir uygunluk değil benzer Türkçe karakterler de göz önüne alınarak (U yerine Ü, G yerine Ğ gibi) aramayı kapsamaktadır. Aramayı hızlandırmak için gerekli alanlar aynı ekranda bulunmaktadır.
 • Güncelleme ve sorgulamalarda, sistemde bulunan bilginin seçilmesi ve kullanılmasına olanak sağlanmaktadır.
 • Kullanıcının; kayıtlarına sıklıkla ihtiyaç duyduğu ya da işlemini tamamlamak üzere beklettiği hastaları “gözlem listesi” adı altında oluşturulan bir hızlı erişim listesine almasını sağlayacak alt yapı sistemimizde mevcuttur.
 • Hastanede kalış gününe göre hastaya verilen hizmetlerin tekrarlanması hakkında üst sınır tanımlanabilmekte ve sınıra yaklaşıldığında ve/veya aşıldığında otomatik uyarı sağlayacak alt yapılar sistemimizde mevcuttur.
 • HBYS’de her türlü istek ve raporlar yetkili kişi tarafından doğrudan hazırlanabileceği gibi asgari yetki seviyesi tanımlanmış personel(tıbbi sekreter, memur, vb.) tarafından da kayıt edilebilmekte ancak yetkili kişilerin (klinik personeli, yönetici, vb.) ilgili alanlar ı(tanı, karar, vb) tamamlaması ve onaylamasıyla işleme konmasını sağlayan alt yapılar sistemimizde mevcuttur.
 • Hatalar için uygun mesajlar ekranda belirmekte ve kullanıcı uyarılmaktadır. Verilerin tutarlık kontrolleri ve modüller arası çapraz kontroller yapılabilmektedir.
 • Tıbbi bilgi girişinde, istenildiğinde fizik muayene bulguları önceden tanımlanmış servise özel bilgiler üzerinden kodlanabilmekte ve bu alandaki bilgiler her türlü sorgulamada, araştırmalarda kullanılabilecek yapıdadır.
Güncelleme
 • Güncelleme sadece anahtar olmayan alanlarda yapılabilmektedir.
 • Güncelleme ve özellikle sorgulama ekranlarında manuel bilgi girişi yapılmaktan ziyade sistemde mevcut bilgiler ve varsa kodlar seçilerek kullanılmaktadır.
 • Tutarlılık kontrolleri ve modüller arası çapraz kontroller güncelleme sonrası da yapılabilmektedir.
 • Hastanın bazı bilgilerinde yanlışlık olması durumunda (kurumunun yanlış girilmesi, ikamet adresinin yanlış girilmesi ya da değişmesi vb.) bu hastaya ait kayıtlar veri bütünlüğü bozulmadan (örneğin hizmetin sunum tarihi değişmeden) geriye yönelik olarak düzeltilebilmektedir.
 • Hizmet verilen kurumlardan herhangi biriyle çalışılan fiyat mekanizması değiştiğinde eski kayıtlar yeni fiyatlara uygun hale getirilebilmekte, bunu yaparken kaydı silip yeniden açmak gerekmemektedir. Adli Vaka’lara ve Döner Sermaye (Muhasebe) işlemlerine ait önceki kayıtların değiştirilmesi engellenmiştir.
Dil Özelliği
 • Tüm ekranlar ve raporlar Türkçedir.
 • Tüm sıralamalar, karşılaştırmalar ve sorgulamalar Türkçe alfabeye göre yapılabilmektedir.
 • Kullanılan menü, dosya, alan, değişken, tablo vb. isimlendirmeler Türkçe ve anlamlıdır.
 • Para, tartı, uzunluk vb. konularda Türkiye’de geçerli yerel birimler kullanılmaktadır.
Raporlama
 • Üretilen raporlar amacına uygun ve kolay okunabilmektedir.
 • Kullanıcı hazırlanan raporu ekranda görme, rapor hazırlama aşamalarında geri-ileri gitme ya da iptal etme olanaklarına sahiptir.
 • Raporun büyüklüğü ile ilgili sayfa/satır uzunluğu gibi bilgiler ekranda izlenmesine yönelik alt yapı sistemimizde mevcuttur.
 • Hazırlanan raporların ayrıca kayıt edilmesi mümkündür.
 • Raporlar sadece veri tabanı verilerine dayanılarak hazırlanmaktadır. Kullanıcılar hazırlanmış ve onaylanmış raporları değiştirememektedir.
 • Yeni rapor tanımlama ve rapor formu oluşturma süreci kolay ve parametriktir.
 • Kullanıcı tarafından oluşturulmuş olan raporlar, istenildiği takdirde ofis uygulamalarına gönderilebilmektedir. Raporlamalar, olabildiğince esnek yapıya sahiptir.
 • Üretilen sayısal raporlarla ilgili, ek bir çalışmaya gerek duyulmadan ve bir diğer programa veri transferi yapılmadan kolayca grafikler oluşturulabilmekte ve bu grafiklerin çıktısı alınabilmektedir.
 • Üretilen her türlü raporda değişik bölüm/servis vb. kriterlere göre filtre seçenekleri bulunmalıdır.
 • Tüm raporlar, programlama gerektirmeden, istendiğinde yetkili kullanıcılar tarafından değiştirilebilmektedir.
 • HBYS rapor ve veri çıktılarını, model ayırımı yapmadan her türlü yazıcıdan çıkartabilmektedir. Raporlar ofis uygulamalarına aktarılabilmektedir.
 • Kullanıcının istediği çoklu parametrelerle sorgu yapılabilmekte ve rapor alınabilmektedir.
 • HBYS dâhilinde yer alacak istatistik ve yönetim amaçlı raporlar, geliştirilmiş olan grafik sunum birimi sayesinde değişik grafikler olarak sunulabilmektedir.
 • Üst düzey kullanıcılar için serbest raporlama imkânı mevcuttur.

Modüller

Danışma Modülü
 • Bu modülün amacı danışma amaçlı sorulara süratle yanıt verilmesidir. Bu nedenle; gizlilik ve mahremiyet esaslarına uyulmak kaydıyla Doktor ve hastane personelinin oda numarası, Doktor ve hastane personelinin telefon numarası, hastaların müracaat ettiği servis, müracaat tarihi, yattığı servis, yattığı yer (Blok/Kat/Oda No), telefon numarası, yatışını yapan doktor, kimlik bilgileri gibi bilgiler konusunda, danışmaya müracaat eden hasta yakınlarına yardımcı olmak ve kısa sürede cevap verilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.Alıcı tarafından tespit edilecek yerlerde ve sayıda aşağıda belirtilen bilgilerin hasta ve hasta yakınlarına görüntülenmesini sağlayacak yapı ve mekanizmalar sistemimizde mevcuttur:
  • Randevu, hizmet bilgileri.
  • Hastane, bölüm, doktor, hasta adı bilgileri.
  • Acil mesaj/uyarılar.
  • Genel bilgilendirmeler.
  • Zamanlama bilgileri(giriş, tahmini bekleme süresi vb.
 • Görüntülenecek bilgi olmaması halinde bu ekrandan da içeriği idare tarafından belirlenecek ve girilebilecek olan Hastane, bölüm, birim, servis, hizmet, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler, sağlığın korunması konusunda bilimsel içerikli kısa bilgiler, vb. görüntülenebilmektedir.
Hasta Kayıt Kabul Modülü

Kuruma ilk defa başvuran, kaydı veri tabanında bulunmayan hastalara ait genel bilgilerin girişini yapan ve belirtilen arama kriterlerine göre kayıtlı hastaların bilgilerini ekranda gösteren fonksiyondur.

İlk Başvuru ve Kayıt

 • Bu modülde; müracaat eden her hastanın genel kimlik bilgileri, adres bilgileri, hasta kurum hastası ise hastaya ait sosyal güvenlik ve sevk bilgileri girilmektedir.
 • Kimlik, adres ve kurum bilgilerinin kaydı hastanın hastaneye ilk gelişinde bir kez yapılmakta, sonraki gelişlerinde bu bilgiler aynı dosya numarası üzerinden izlenebilmekte, dosya numarasına kolayca ve değişik sorgulamalarla erişilebilmekte, bu bilgilerin yeniden girilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak gerekli hallerde bu bilgiler için güncelleme yapılabilmektedir.
 • Aynı hasta için birden fazla kayıt açılmasını önleyecek nitelikte düzenlemeler yapılmıştır.
 • Hastanın hastaneyi her ziyareti için; hasta dosya numarasından ayrı bir sıra/geliş numarası verilebilmekte, Hastanın her ayrı ziyaretinde bu sıra/geliş numarası ile ilgili polikliniğe ve gerekli tüm birimlere sevk işlemi otomatik olarak yapılabilmektedir.
 • Kayıt ve kabul işlemleri yapılan hastaların poliklinik işlemlerini kolaylaştırmak için barkod destekli hasta tanıtım kartları basılabilmektedir.
 • İşlemleri yapılan hastalara otomatik olarak poliklinik monitörlerinde görülebilmekte, poliklinik hastaları için randevu işlemleri (randevu verme, iptal, güncelleme, vs.) gerçekleştirilebilmektedir. Hasta kayıt ve sıra işlemleri ile ilgili etiket ya da çıktılar alınabilmektedir.
 • Gerekli modüllerle (vezne modülü vb.) entegre çalışabilmektedir.
 • Hasta kaydı gerçekleştirilmeden önce hastanın mevcut kaydının olup olmadığı otomatik olarak sorgulanmaktadır. Eğer hastanın başka kaydı yoksa, kuruma ilk müracaatında verilen kod numarası ile bir kez kayıt başlatılmakta ve aynı numara ile izlenmektedir. Birden fazla kod numarası verilerek kayıt yapılması engellenmektedir.
 • Her hasta için tek kod numarası olmakla birlikte her müracaat için farklı hesap numarası vardır. Hastanın finansal bilgilerinin taranmasında hem kod numarası hem de hesap numarası kullanılmaktadır.
 • Hastanın daha önceki hesap numaralarının hepsi (yatan, ayaktan, acil) özet bazda, borcu olup olmadığına dair verinin de olacağı şekilde görüntülenebilmekte; önceki hesap numaraları gerektiğinde detaylı olarak sorgulanabilmektedir.
 • Yapılan kayıtların hangi kullanıcı tarafından yapıldığının kaydı otomatik olarak tutulmaktadır.
 • Aramalarda kısmi bilgi girilebilmekte, arama sonucu birden fazla kayıt bulunursa bunların listelenip gösterilmesi, seçilmesi veya sorgunun geliştirilmesi mümkündür.
 • Acil servisten hızlı kayıt yapabilme özelliği (paket hizmetler v.b.) bulunmaktadır.
 • Hastaların genel kayıt bilgilerinin dökümü alınabilmektedir.
 • Hastanın diğer birimlere sevki otomatik olarak yapılmakta ve yaptığı her müracaatı ve müracaatında yapılan işlemler istendiğinde kod ve hesap numaraları yardımıyla sorgulanmaktadır.
 • Yeni doğan bebek kaydı yapılabilmektedir.
 • Yeni doğan hastaneden taburcu edilirken yeni doğana bir kod numarası verilmektedir.
 • Her müracaat esnasında ilk müracaatta alınan alerji, diyabet, v.b. kronik hastalıklar ile ilgili bilgiler otomatik olarak ekrana gelmektedir.
 • Randevu kaydı, randevu verme (gün, ay, yıl, saat), iptal etme, randevu yenileme, randevuyu veren personel kayıtlarının tutulması imkanı vardır. Düzenlenen formların matbu hale dönüştürülen çıktıları alınmaktadır.
 • Müracaat eden her hastaya adının, soyadının ve kod numarasının yer aldığı bir kimlik kartı verilebilmekte ya da uygun büyüklükte bir etiket çıktısı alınabilmektedir.
 • Özel sigortalı hastalarda provizyon alındıktan sonra işleme geçilmektedir.
 • Hasta eğer doktor tarafından hastaneye yönlendirilmişse hangi doktor tarafından refere edildiği bilgisi kaydedilmektedir.
 • Broşür, fatura, çağrı, vb. yollamak için hasta kayıtlarından zarf etiketi üretilebilmektedir.
 • Kayıtta alınan bilgilerden gerekli olanları ilgili birimlere aktarılabilmektedir.
 • Hasta dosyaları için de etiket basılabilmektedir.

Tekrar Geliş Kaydı ve Kayıt Görüntüleme işlemi

 • Başvuran hastaların başvuru nedenlerini kaydeden ve belirtilen arama kriterlerine göre, kayıtlı hastaların bilgilerini ekranda gösteren fonksiyondur.
 • ursa bunların listelenip gösterilmesi, seçilmesi veya sorgunun geliştirilmesi mümkündür.
 • Veri tabanında kaydı bulunan hastaların bilgileri, değiştirilemez şekilde görüntülenmektedir. Ancak yeni bilgi girişine müsaade edilmektedir.
 • Sorgulama sonucu bulunan ve gösterilen vakaların kaydı sonuçlanmış ve kapanmış ise faturaya yansıyabilecek değişiklik yapma imkanı verilmemekte, ancak radyoloji ve patoloji tetkik sonuçlarının hasta kayıtlarına girilmesi mümkündür.
 • Başvuru ve çıkış tarihleri/saatleri arasında hastaya yapılan tüm işlemler ve kullanılan tüm malzemeler hastanın elektronik ortamda bulunan dosyasına anında aktarılmakta ve sorgulanarak görüntülenmektedir.
 • Hasta/vaka kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında dökümler alınmaktadır.

Hasta Çıkış/Sevk İşlemi

Muayeneleri sonuçlanan hastaların kayıtlarının kapanmasını sağlayan işlemdir

 • Hastanın çıkışının yapılmasından sonra her hangi bir kullanıcı tarafından hasta dosyasında değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.
 • Hasta sevk ve çıkış kayıtlarının günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında dökümü alınmaktadır.
 • Hastanın laboratuar ve röntgen gibi birimlere sevki otomatik olarak iletilmekte ve sonuçlar da otomatik olarak görüntülenmektedir.
 • Özel fiyat/indirim uygulanması için yetkilendirme yapılmaktadır. Bu yetkiyi kullanan şahıslar için yapılan işlem ve tutarları günlük, haftalık, aylık, yıllık raporlar halinde alınmaktadır.
 • Ücretli hastanın ücretini ödemeden tetkik sonuçlarını alması önlenmektedir. Ancak veznede tahakkuku yapılmayan bir ücretli hastaya ait tetkiklerin hangi aşamada olduğu görüntülenmekte ama bakiyesi kapanmamış olduğundan dolayı hastanın tetkik sonuçları sistemde gösterilmemesine yönelik alt yapı sistem üzerinde mevcuttur.
 • Hastalar için yapılan muayene, laboratuar, röntgen v.b. tüm işlemler otomatik olarak hastalara ait mali kayıtlara aktarılmaktadır.
 • Hastaların kontrol kayıtları tutulmakta ve çeşitli istatistiki bilgiler üretilmektedir.
Randevu Modülü

Hasta randevularını düzenleyen alt modüldür. Randevu Girişi, Randevu Arama ve Görüntüleme, Randevu Onayı ve Kapatma işlemlerini kapsamaktadır. Poliklinik, Klinik, Laboratuar, Fizik Tedavi, Radyoloji, Ameliyathane v.b. randevu verilen birimler için tasarlanmıştır.

 • Randevu girişi belirlenen yetkilendirilmeler kapsamında, randevu görüntüleme ve arama işlemleri hem yetkili kişi hem de servis doktoru tarafından gerçekleştirilebilmektedir
 • Hastaların internet, SMS, telefon ve doğrudan başvuru ile randevu alabilecekleri ve bu randevuların aksamadan yürüyebileceği bir randevu sistemi bulunmaktadır. Bu konuda farklı çözümler geliştirilebilmektedir. Hastaların internet ortamında randevu alabilmesi durumunda randevu alınan ekranda kullanıcı kolaylıkları sağlanmıştır.
 • Geçerli telefon numarası alınmadan randevu verilmemektedir. GSM numarası veren hastalara randevu gününden önce Kısa Mesaj olarak, sabit telefon verenlere sesli olarak randevuları hatırlatılabilecek alt yapı destekleri yazılım alt yapısında mevcut olup, uyarlama esnasında belirlenen kriterler kapsamında yazılım ilgili işlemleri gerçekleştirebilecektir, bu işlemin yapılabilmesi için kurumunuz bünyesinde sesli yanıt sisteminin kurulu olması ve/veya kurumunuzca gerekli sesli yanıt sisteminin alınması gereklidir.
 • Özel, saatsiz randevu alma özelliği vardır.
 • Doktorların izin, ders gibi zamanlarda randevu saatlerini kapatmaları mümkün olabilmektedir.
 • Randevu girilirken randevu çeşitleri (poliklinik, tetkik, check-up, kontrol, konsültasyon, fizik tedavi, laboratuar, radyoloji, isme randevu vb.) belirtilmektedir.
 • Randevu düzenlerken uygulanacak başlama ve bitiş saatleri, muayene süreleri önceden belirlenebileceği gibi atama işlemi sırasında da belirlenebilmektedir.
 • Randevu işlemi tarih ve saat girme şeklinde değil, randevu defteri tarzı bir ekran görüntüsünden gerekli alanların seçilmesi sonucu gerçekleştirilmektedir.
 • Randevu arama işlemleri randevu çeşitleri, hasta bilgileri, bölüm ve/veya tarih aralığı girilerek gerçekleştirilebilmekte, kısmi bilgi girişi ile de arama yapılmaktadır.Günlük randevu listelerinin dökümü istenildiği zaman alınmaktadır.
 • Hastaya aynı tarih ve saat için farklı birimlerden randevu verilmesi engellenmektedir.
 • Gerçek zamanlı randevu olarak çalışmaktadır.
 • Randevu verilecek hasta bilgisine ulaşıldığı anda, hastanın geçmiş zamanlarda alıp gelmediği randevu bilgileri adet bazında ve aynı ekran üzerinde kullanıcıya gösterilmektedir. istenildiği takdirde bu kayıtların detayları kullanıcı tarafından görülebilmektedir.
 • Doktor monitörlerinden hastaya girilmiş istekler var ise (radyolojik tetkik v.b.) kullanıcıya gösterilmekte ve bu isteklerin randevulanması sağlanmaktadır.
 • Randevu kayıt ekranından, hastanın diğer tüm randevuları görüntülenebilmekte ve istenirse ilgili tarih ve birim ekranına otomatik geçiş sağlanmaktadır.
 • Düz grafi, çift kontrast grafiler, USG, CT, NMR gibi cihazlarla sağlanabilen radyolojik tetkik istekleri ilgili birimlerde görülebilecek, kaydedilebilecek ve randevu işleminin gerçekleşmesi uygulayıcı birimin onayı alınmadan mümkün olmayacaktır. Bunun için Radyoloji Modülü ve ilgili diğer modüllerle gerekli entegrasyon sağlanmaktadır.
 • (varsa) Semt Poliklinikleri ya da uydu kliniklerle hastane arasında randevu vermede koordinasyon sağlanacaktır.
 • Randevunun zamanında gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmedi ise sebebi takip edilebilmektedir.
 • Hastaneye müracaat eden hastaların semt, ilçe, il bazında adres dökümü alınmaktadır.
 • Tetkik birimlerinde her türlü randevu işlemi (randevu alma, iptal, güncelleştirme) yapılmaktadır.
 • Ameliyat randevusu verilirken, ameliyatın yapılacağı salonla birlikte hasta ameliyattan çıktıktan sonra yatırılacağı odanın da randevusu verilmektedir.
 • Ameliyat randevusu verilirken ameliyata girecek yardımcı personel, hemşire, anestezi ekibi, perfüzyonist vb. kişilerin de uygunluk durumu tespit edilerek ameliyat için görevlendirilmektedir.
 • Ameliyatlarda kullanılan özellikli malzemelerin o ameliyat ile birlikte randevusu verilmektedir.
 • Bir doktorun aynı saatlerde başka bir randevusunun olmaması gerekmektedir. Doktorun çalışma saatleri içerisinde birden fazla iş yapabileceği ve birden fazla randevu tipi olabileceği düşünülerek aynı saatlere poliklinik muayenesi, konsültasyon muayenesi, manipülasyon gibi işlemlerin randevuları verilmemektedir. Bu durumu önlemek için doktor randevusu veren kişilerin ekranlarında doktorun ameliyat, poliklinik, işlem, uydu klinik randevuları görüntülenmesine yönelik sistem HBYS üzerinde mevcuttur.
 • Muayene odalarına göre randevu işleminin gerçekleştirilmesi mümkündür.
Poliklinik Modülü

Hastanın müracaatından muayene olmasına ve hastaneyi terk etmesine kadar olan süreçteki, polikliniklerde ihtiyaç duyulan; tüm tıbbi ve mali işlemlerin elektronik ortama aktarılarak gerekli kayıtların tutulmasını ve bu bilgilerin gerektiğinde incelenebilmesini amaçlar.

Poliklinik Kayıt işlemleri

Poliklinik Modülü; hastanın müracaatından muayene olmasına ve hastaneyi terk etmesine kadar olan süreçteki, polikliniklerde ihtiyaç duyulan; tüm tıbbi ve mali işlemlerin elektronik ortama aktarılarak gerekli kayıtların tutulmasını ve bu bilgilerin gerektiğinde incelenebilmesini amaçlar.

Poliklinik Kayıt işlemleri

Bu modül aynı zamanda acil servis ve polikliniklerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmiş olmakta ya da bunlar için gerekli düzenlenmelerin yapılabileceği şekilde tasarlanmıştır.

 • Hastaların hemşireleri ve doktorları tarafından hasta dosyalarına işlenen tüm muayene ve tedavi bilgileri, özel sağlık bilgileri (alerjiler, diyabet, vb.) ve konsültasyon bilgileri bu modülden elektronik ortama aktarılabilmekte, bu bilgilerden yararlanılıp otomatik olarak epikriz düzenlenebilmektedir.
 • Bu modülden, hastanın doktorları tarafından, hastaya ait tanı kodlarının Uluslararası Hastalık Kodlaması ICD – 10’a ya da Sağlık Bakanlığı’nın önereceği kodlamalara uygun olarak girilebileceği düzenlemeler yapılmış ve sistem üzerinde mevcuttur.
 • Ücretli hastalar haricinde kalan; memur, özel sigortalı, SSK’lı, Bağ-Kur’lu, yeşil kartlı, vb. kurumuna faturalı hastaların; muayene ve tedavi bilgileri ile laboratuar, röntgen vb. tetkik istek işlemleri yapılabilmekte ve tamamlanan işlemler hasta faturalarına (mali kayıtlarına) otomatik olarak atılmaktadır. Özetle, vezne yükü azaltılırken arada oluşabilecek kayıp ve kaçaklar da önlenebilecek şekilde düzenleme imkânı yazılım üzerinde sağlanmıştır.
 • Doktor tetkik isteklerinde tetkiki isteyen klinik, doktor, işlem yapan kullanıcı, isteğin yapıldığı tarih ve saat gibi bilgiler istekte otomatik olarak yer almaktadır.
 • Poliklinik modülünden yapılacak tetkik istekleri laboratuar modülünde doğrudan görüntülenebilmektedir. İstenen tetkiklerin sonuçları da poliklinik modülünde görülebilmektedir. Bu şekilde hasta dosyasındaki laboratuar test sonuçları bir arada bütünlük ve sadelik içinde izlenebilmektedir.
 • Ücretli hastalara ait işlemler ve tetkik istekleri, her durumda poliklinik modülünden yapılabilmekte, ödeme yapmamış hastaların kontrolü, örnek alma öncesinde ya da tetkik öncesinde burada kontrol edilmekte ve engellenmektedir.
 • Yine kurumuna faturalı hastaların dosyalarına işlenmesi gereken tıbbi malzemeler ve ilaçlar da bu modülden işlenebilmektedir. Kayıp ve kaçaklara neden olmaması için acil servis, yoğun bakım, ameliyathane v.b. yerlerin ve tüm kliniklerin ecza ve malzeme depolarının da stok kontrol işlemleri yapılabilmekte, bu depolardaki malzemelerin işlemleri, yalnızca yetki verilen kişilerce yapılabilmektedir.
 • Hastaların kontrol muayeneleri için randevu verilebilmekte, belli süreler içinde gelecek hastalara ait kontrol muayene işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Kontrol muayeneleri ve tedavi seansları da hasta faturalarına gerektiği gibi yansıtılmaktadır

Polikliniklerde;

 • Poliklinik ya da doktor bazında olmak üzere, muayene sırası almış olan hastaların listeleri, poliklinik hemşiresi ya da doktoru tarafından kolayca görüntülenebilmekte; aynı şekilde kliniklerde yatan hasta listeleri de servis hemşireleri ve doktorları tarafından kolayca görüntülenebilmektedir.
 • Hastanın herhangi bir andaki fatura bilgileri, istenildiği takdirde bu modül ekranlarından görüntülenebilmekte ve/veya yazdırılabilmektedir.
 • HBYS genel sağlık sigortasını da içine alan iki kurum artı hasta faturalandırmasını tek bir hasta dosyası ve fiyatlandırma tablosu içinde desteklemektedir.

Doktor Atama

Başvuran hastaların hangi doktor tarafından muayene edileceğini belirleyen alt modüldür.

 • Doktor atama işlemi poliklinik ve/veya servis hemşiresi yetkisindeki personel tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Kullanıcı, “otomatik” ve “seçerek” atama olmak üzere iki şekilde Doktor atama yapabilmektedir.
 • Otomatik atamada hasta sıradaki en müsait doktora atanmaktadır.
 • Otomatik atamaya dahil olacak doktorlar bir atama listesine eklenip çıkartılmaktadır.
 • Doktorların muayene saatleri doktor atanırken tanımlanmaktadır.
 • Hemşire veya yetkisindeki personel, her doktor için atanan hastaların listesini görmektedir.
 • Doktor, kendisine atanan hastaların listesinin görüntülenmesi ve raporlanması yetkisine sahiptir.
 • Doktor, hasta listesindeki hasta isminden tek tuşla geçmiş vizitlere ulaşmaktadır.
 • Doktor, atanan hastalar listesinden hastasını seçerek tıbbi bilgi girişi ekranına geçebilmektedir.
 • Performans puanları ve/veya hak ediş ile ilgili işlemler yetki verilmesi halinde bu modülden de yapılabilmekte, istenen kriterlere uygun sorgulamalar (verilen zaman aralığına, verilen hizmet çeşidine göre v.b. sorgular) yapılabilmekte ve istenildiği takdirde raporların çıktısı alınabilmektedir.

Hasta Tıbbi Bilgi Girişi

Yetkili doktorunun hasta ile ilgili anamnez ve tıbbi bilgi girişini gerçekleştiren alt modüldür. Muayene sadece normal polikslinik muayenelerini değil aynı zamanda, kontrol muayenesi, tetkik değerlendirme, check-up muayeneleri, konsültasyonları da kapsamaktadır.

 • Tanı girişinde ICD-10 kodları kullanılmaktadır.
 • Özel tanı girişi isteyen polikliniklerde doktorlar özel tanı kodları listelerinden tanı girişi gerçekleştirebilmektedir.
 • Doktorun tanı kodlarının dışında da serbest tanı kaydı yapabilme imkânı olup, ancak girilen bu tanının ICD-10’daki karşılığı daima aynıdır.
 • Tedavi aşamasında da kod sistemleri kullanılmakta uygulanan hizmet kayıtlarını TTB ve/veya BUT kodlarına göre girme imkânı vardır.
 • Hastaya ait temel tıbbi bilgilerin doktor tarafından girilmesi ile ilgili serbest bir bölüm vardır.
 • Bir vakaya, birden fazla tanı girişi (ön tanı, kesin tanı, radyografik tanı, kabul, taburcu, primer ve sekonder tanı vb.) imkânı vardır.

Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme

Yetkili personelin hastayla ilgili yapılmış tüm tıbbi bilgi girişlerini görüntüleyen, raporlayan alt modüldür. Hasta dosyası görüntüleme, tıbbi bilgi görüntüleme işlemlerini kapsamaktadır.

 • Hastanın tedavi gördüğü tüm birimler ile ilgili tıbbi bilgi girişlerinin görüntülenmesini, raporlanmasını sağlamaktadır.
 • Kullanıcı, hastaya bugüne kadar yapılmış tüm tıbbi işlemleri görebilmektedir.
 • Tıbbi bilgisi görüntülenen ve/veya raporlanan hastaların epizot ve genel bilgilerine geçiş kolayca mümkündür.
 • Tıbbi bilgi görüntülenmesinde ve/veya raporlanmasında anamnez ve tetkik sonuçlarının gerekli ekrana/kâğıda yazdırılması otomatik olarak sağlanmaktadır.

Tanı – Tarama işlemi

Halen tedavi gören ve daha önce tedavi görmüş hastalar üzerinde tanı tarama işlemi yapılmasını sağlayan alt modüldür.

 • Tanı-tarama işlemi yetkili doktor tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Tanılar aranırken kısmi bilgi girişi ve mantıksal operatörlerle geliştirilmiş sorgular yapılmaktadır.

Tıbbi Rapor Hazırlama

Hastaya ait tanı ve sonuçlarının raporlandığı alt modüldür.

 • Tıbbi rapor hazırlama işlemi, doktorun yetkisindedir.
 • Tıbbi raporlarda kullanılacak tanı kodlarının ve rapor sonuçlarının, liste ve ekranlardan seçilmesi mümkün olup, serbest rapor yazma imkanı da bulunmaktadır.
 • Standart rapor hazırlanabilmekte ve kullanılabilmektedir.
 • Yatan ve ayaktan hasta için ön tanı ve son tanı, primer ve sekonder hastalıklar belirtilerek girilmektedir. Bu tanıların uygunluklarının doktor bazında incelenmesi için rapor oluşturulmaktadır.
 • Yazılımın ürettiği raporlar ofis uygulamalarına kolayca ve istenen formatta aktarılabilmektedir.

İlaç ve Sarf Malzeme istemi

İlaç ve sarf malzemesi isteklerini ilgili bölüme bildirip süreci takip etmek için kullanılacak işlemlerdir. İlaç ve sarf malzeme istek, arama ve görüntüleme işlemlerini kapsamaktadır.

 • İlaç ve sarf malzemeleri, kodlu listelerden seçilerek istekte bulunulmaktadır.
 • İstekler üzerine tarama kriterleri girilerek arama yapılabilmektedir.
 • Hastaya yapılan küçük cerrahi girişim, eczane, laboratuar, röntgen gibi işlemlerde kullanılan tüm malzemelere ait ücretler hastanın mali kayıtlarına ve hasta dosyasına anında yansıtılmaktadır. Dolayısıyla hastalara ve hastalıklara ait maliyet analizleri gerektiğinde görüntülenebilmekte ve/veya raporlanabilmektedir.
 • İsteklerin günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasındaki sorgu sonuçları ekrana/kâğıda yazdırılabilmektedir.

Poliklinik/Servis Raporlama

Poliklinik/servis ile ilgili istatistiksel raporların hazırlanmasını sağlayan fonksiyondur. Servise başvuran hastaların günlük, haftalık, aylık, yıllık sayıları, grup ve sevk eden makam ve maksatlara göre dağılımları, hasta akıbetleri, poliklinik/servis sarf malzeme raporları, maliyetleri ve tanımlı istatistik raporları kapsamaktadır.

Hasta Yatış, Yatan Hasta Takip ve Hasta Çıkış İşlemleri Modülü

Yatış işlemleri

 • Poliklinik, acil servis ya da doğumhaneden tüm servislere kabul ile ilgili işlemler gerçekleştirilebilmektedir.
 • Refakatçi işlemleri yapılabilmektedir. Refakatçi ücretleri, hastanın elektronik ortamdaki mali kayıtlarına otomatik olarak yansıtılabilmektedir.
 • Hastanın yatışıyla ilgili tüm işlemler (Hasta bilgileri, yatış onayı bilgileri, vb.) gerçekleştirilebilmektedir.
 • Hasta yatağı ile ilgili özelliklere göre ücret farkları kayıtlara otomatik olarak işlenebilmektedir.
 • Yatak atama işleminde boş yataklardan oluşan listeden seçim yapılarak yatak ataması gerçekleştirilmektedir.
 • Yataklar ileri bir tarih için rezerve edilebilmeye yönelik alt yapılar yazılım üzerinde mevcuttur.
 • Yatış formu elektronik ortamda üretilebilmektedir.
 • Hasta yatış onay formları elektronik ortamda üretilebilmektedir.
 • Hasta yatışta, yatışı yapan doktor, ön tanı ve taburcu zamanı görülmektedir.
 • Klinik kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında raporlar alınmaktadır.

Yatan Hasta Takip işlemleri

 • Hastaların hasta yatış kaydı onaylanmaktadır.
 • Hastaya verilmesi gereken ve ilgili sevk birimine yazılması gereken raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.
 • Yatan hasta kayıtlarından istenilen kriterlere göre günlük, haftalık, aylık raporlar alınabilmektedir.
 • Hastanın sağlık seyriyle ilgili bilgiler, ilaç dozaj bilgileri, ameliyat bilgileri, v.b. gerektiğinde raporlanabilmektedir.
 • Ameliyathane ve ileri tetkik için randevu istek işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 • Klinikteki hastalara yapılan hizmetlere göre kısmi sorgulama kriterleri verilerek hasta dosyasının ve uygulanan her türlü hizmetlerin görüntülenmesi ve/veya raporlanabilmesi sağlanmaktadır.
 • Klinikte yatan hastalar için istenen bütün tıbbi istekler görüntülenmekte ve/veya raporlanabilmektedir.
 • Hastaların belirlenen yatış ve taburcu için kriterleri doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamaktadır.
 • Farklı lokasyonlardan birçok kişi için aynı anda giriş imkânı sağlanmaktadır.
 • Hastane dışı kaynaklardan yetkilendirilmiş kişilerce hasta kayıtlarına istenilen şekilde ulaşma olanağı sağlanmaktadır.
 • Yatan hastaların poliklinik bilgilerine ve önceki yatış bilgilerine istenilen şekilde ulaşılmaktadır.
 • Numune ve diğer gereksinimler için kullanıcının tasarladığı şekilde hasta bilgileri etiketi basılmaktadır.
 • Hekim istemlerinde; standart hekim istem paketleri, hastanın ihtiyacına yönelik bireyselleştirilmiş istemler, sınırlandırılmamış istem ve boş hekim istem formları ile bunlara ulaşılmayı sağlayacak hekim istem menüleri oluşturmaktadır. Standart hekim istem paketlerine tek tuş yardımı ile kolay ulaşma sağlanmaktadır.
 • Kullanıcının tanımladığı kriterlerde (ilaç-ilaç etkileşimi, ilaç gıda etkileşimi, hasta alerjileri, kan ve kan ürünleri kullanma kriterleri gibi) hekim istem süreci otomatik olarak kontrol edilmektedir.
 • Hekim istem içindeki tüm kalemlerin ilgili bölümlere otomatik olarak gitmesi sağlanmaktadır.
 • Sadece yetkilendirilmiş kişiler tarafından hekim istemlerinin iptali, yenilenmesi sağlanmaktadır.
 • Hekim istemlerinin verilmesiyle yapılacak işler için hemşireyi uyarıcı bir sistem sağlanmaktadır.
 • Hastanın önceki hekim istemleri zaman ve tarih bazında geriye dönük olarak izlenmektedir.
 • Kullanıcı tarafından tanımlanan zamanlarda hasta için ileriye dönük hekim istemi sağlanmaktadır.
 • Hasta yatış kriterleri (belirli ameliyatlar için screening ve skorlama) sisteme tanıtılarak, skoru düşük çıkan hastaların yatışı ve ameliyat olmaları engelleyecek ya da uyaracak (kurum hastaları için geçerli) bir alt yapı oluşturacak mekanizmalar yazılımın alt yapısında mevcuttur.
 • 24 saat içinde imzalanmaya ihtiyaç duyulan hekim istemleri (narkotik ve psikotrop istemleri gibi) için uyarıcı bir takip sistemi oluşturulma alt yapıları yazılım üzerinde mevcuttur.
 • Bazı ilaç istemleri için otomatik olarak durdurma sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı tarafından tanımlanan kriterler doğrultusunda klinik öncelikler belirlenmesine (acil, öncelikli, rutin) belirlenmesine izin verilmesine yönelik alt yapılar sistem üzerinde mevcuttur.
 • Randevu ve ön hazırlık gerektiren tetkikler için randevu sağlama ve hasta için tetkik hazırlığı bilgisini raporlama imkanı vermektedir.
 • Uygulanacak işlemler, kullanılacak malzeme listesi, standart sarf malzeme listesi kolay ulaşılır olarak sağlanmaktadır (paket v.b.).
 • Hekime epikriz ve ameliyat notu yazma imkânı sağlamakta ve hekim onayı verildikten sonra bu raporların sistemde yer alması sağlanmaktadır.
 • Hasta için konsültasyon istemi yapılmakta ve konsültasyon durumu izlenebilmektedir.
 • Sorumlu doktorun onayı olmadan konsültan hekimin öngördüğü tedavinin uygulanması kontrollü olarak yapılabilmektedir. Hekim istemi ile tanımlanan bir etkileşim olması durumunda otomatik uyarı sağlanmaktadır.
 • Verilen hizmet/malzeme mükerrer kaydını önlemek üzere tekrarlayan işlem ya da tedaviler için uyarı sağlanmaya yönelik alt yapılar yazılım üzerinde mevcuttur.
 • Kan ve kan ürünleri isteminde ilgili kriterler doğrultusunda hastanın laboratuar sonuçları hakkında uyarı sistemi sağlanmaktadır.
 • Hastanın yatışı sırasında yapılan ameliyat, eczane, laboratuar, röntgen vb gibi işlemler ve kullanılan tüm malzemelere ait ücretler (kateter, enjektör vb. gibi) hastanın elektronik ortamda bulunan mali kayıtlarına ve hasta dosyasına anında yansıtılmaktadır. Hastanın herhangi bir ana ait oluşmuş tüm bilgileri görüntülenebilmektedir.
 • Hasta yattığı an otomatik olarak hekim istemi oluşturmaktadır.
 • Hastanın ön ve kesin tanısına ulaşım sağlanmaktadır.
 • Hastanın yatışının kaçıncı günü olduğu ve planlanan yatış süresinin karşılaştırılması yapılmasına yazılımın alt yapısı destek vermektedir.
 • Hasta odasının durumu (dolu, boş, temiz/hazır, vb.) sistemden izlenmektedir.
 • Bu modül, Hastalık kodlarını (ICD-10) kullanmaktadır.
 • Yetkilendirilmiş kişiler doğrultusunda işlem ya da hekim istem iptali ile hasta faturasından iptal otomatik olarak yapılmaktadır.
 • Tanımlandığı şekilde bölümler ya da bireyler arasında mesaj imkânı sağlamaktadır.
 • Hastanın doktor tarafından ön ve yeniden değerlendirilmesini (anamnez) sağlamaktadır.
 • Hasta gecelemesi otomatik olarak faturalandırılabilecek alt yapı yazılım üzerinde mevcuttur.
 • Doğum için yatan annenin yeni doğan bebeğinin otomatik olarak sisteme geçmesi ve tek hesap olarak sistemde tutulması sağlanmaktadır.
 • Hasta odası önceden rezerve edilebilmektedir.
 • Hasta yoğun bakımda yatarken kattaki hasta odasını tutma imkânı vardır.
 • Hasta odasında bulunan telefondan yapılan hastane dışı görüşmeler otomatik olarak hasta hesabına geçmesine yönelik alt yapı yazılım üzerinde mevcuttur.
 • Yatışı istenen hastanın doktorunun sorgulanması yapılmakta; sisteme kayıtlı ya da yetkili olmayan doktorun yaptığı yatış istekleri gerçekleştirilmemektedir.
 • Kayıtların hangi kullanıcı tarafından girildiği yıl/ay/gün/saat olarak takip edilmektedir.
 • Yatan hasta listelerinin tetkik ve tedavi ünitelerinin yanı sıra oda bakım/temizlik sorumluları ile diyet sorumluları tarafından görülmesi sağlanmaktadır.
 • Hastanın bir servisten diğerine transfer bilgileri elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.
 • Sistem yatan hasta kol bandı kimlik bilgilerini oluşturabilecek yazılım alt yapısına sahiptir.
 • Yatan hasta -> hemşire bağlantısı ve devir işlemleri yapılabilmektedir.
 • Ayaktan ve yatan hastaya hizmet (transfer vb.) edecek taşıyıcı personelin görev emirlerini oluşturma ve izleyebilme alt yapısına yazılım sahiptir.
 • Ayaktan ya da acil hastanın yatan hasta statüsüne geçişini sağlamaktadır.
 • Hasta odasının hazır olduğu bilgisinin ilgili bölümlere bildirilmesi sağlayacak alt yapı yazılımın içinde mevcuttur.
 • Hasta için yapılan isteklerin hangi doktor tarafından yapıldığı izlenmektedir.
 • Sistem, hastaların izinli çıkışlarının kaydını tutarak kullanıcıya gerekli uyarıları verebilmektedir.
 • Her türlü rapor (örneğin ameliyat ya da epikriz notu gibi) doktor tarafından onaylandıktan sonra sistemde yer almaktadır. Onaylanan rapor üzerinde onaylayan dışında hiç kimse değişiklik yapamamaktadır. Yapılan bu değişikliğe ait log sitemde tutulmaktadır.
 • Bölüme ait hasta listesi aktif görüntülenmekte ve diğer bölümlerin hasta listeleri pasif görüntülenebilmektedir.
 • Hastanın sağlık seyriyle ilgili bilgiler, ilaç dozaj bilgileri ve ameliyat bilgileri gerektiğinde yazıcılardan alınmaktadır.
 • Ameliyathane için randevu istek işlemleri gerçekleşmektedir.
 • Klinikteki hastalara yapılan hizmetlere göre kısmi sorgulama kriterleri verilerek hasta dosyasının ve uygulanan her türlü hizmetlerin görüntülenmesi sağlanmaktadır.
 • Klinikte yatan hastalar için istenen bütün tıbbi istekler istenildiği her zaman görüntülenmektedir.
 • Hasta refakatçilerinin aldığı tüm hizmetler (geceleme, yemek vb.) sistemden izlenip otomatik olarak hastanın hesabına yazılmaktadır.

Hasta Taburcu işlemleri

 • Belirli tarih aralıklarında taburcu olan hastaların listesi alınmaktadır.
 • Hasta taburcu ve çıkışı işlemleri ve ilgili bilgilerin girilmesi sağlanmaktadır.
 • Hastanın klinikten çıkışında diğer kurumlara sevk işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
 • Hastanın taburcu işlemleri öncesinde ve sonrasındaki epikriz raporları hazırlanabilmekte ve istenildiğinde başka bir servis, poliklinik ya da kuruma sevk işlemleri yapılabilmektedir.
 • Hastanın yatışına ait her türlü bilginin hasta yatış ve taburcu bölümüne gitmesi sağlanmaktadır.
 • Hastanın taburcu faturası saatlendirilerek bu andan sonra yapılacak hizmet girişleri engellenmektedir. Fatura iptali ya da değiştirilmesi yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır. Her hastanede bu işlemler için ayrı bir bölüm oluşturulmaktadır. Böyle durumlarda gerekçe yazılabilmektedir. Yapılan bu tür işlemlere ait kayıtlar sistemde tutulmaktadır.
 • Taburcu işlemi HBYS içinde elektronik ortamda başlatılarak tanımlı birimlerin onayına açılabilmekte ve tüm onaylar elektronik ortamda verilmeden taburcu işlemi sonlandırılmamaktadır.
Vezne Modülü

Ana Vezne, Acil Vezne, Nöbetçi Veznesi, Yatan Hasta Veznesi, Özel Hasta Veznelerini kapsayan modüldür.

 • Bir veznede ya da birden fazla veznede yapılan giriş/çıkışların kayıtları bir arada tutulmaktadır.
 • Vezne makbuzunun çıktısı alınmakta ve bu çıktıda ödenen ücretin ayrıntılı dökümü de yer almaktadır.
 • Ücretli hastanın gerekli ücreti ödediğine dair bilgiler, ilgili hizmet birimine otomatik olarak anında aktarılmaktadır.
 • Sosyal güvencesi bulunan bir hastanın mali işlemleri istendiğinde ücretli olarak sürdürülebilme özelliğine sahiptir.
 • Modül kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler (tarihe, tahsilat veya ödeme türüne göre) alınmakta, sorgular yanıtlanmakta ve raporların çıktısı alınmaktadır.
 • Vezne modülü kapsamında gerçekleştirilen tüm tahsilat bilgileri, Muhasebe modülüne aktarılmaktadır, entegre çalışmaktadır.
 • Seçilen bir sonraki tarihe göre kaydı tutulan kasa miktarının devri yapılmaktadır.
 • Belirlenen tarihte kasaya giren, çıkan, devir ve kalan sorgulaması yapılmaktadır.
 • Kasa defteri, merkez kasa, makbuz defteri ve makbuz fişleri kayıt/kontrolü yapılmakta ve raporlar alınmaktadır.
 • Veznedarın hareketleri takip edilebilmesi için gerekli diğer hususları da içermektedir.
 • Sistem, kurum hastalarının paket fiyatın dışında kalan hizmetleri için hastanın ekstra para ödeyebilmesine yönelik ayrı bir fonksiyona sahiptir.
 • Yatan hastanın tüm masrafları (telefon opsiyonel, sarf, ilaç, refakatçisinin yemek ücreti vb.) elektronik ortamda hasta hesaplarına geçirilmektedir.
 • Hasta faturasını kredi kartı vb. bir ödeme aracı ile ödemek isterse gerekli düzenlemeleri yapacak bir fonksiyona sahiptir.
 • Bu modül döner sermaye yönetmeliğine ve usulüne uygun olarak tüm ilgili modüller ile bütünleşik olarak çalışmaktadır.
 • Ücretli hastaların her türlü muayene, tetkik ve tedavi işlemlerinden önce ücret ödemelerini, ödeme işleminden sonra işlemlerinin geçerlilik kazanmasını sağlayacak düzenlemelere sahiptir.
 • Ücretli hastalar için istenirse depozit alınabilmekte, verilen hizmetlerin bedeli alınan depozitten otomatik olarak düşülmektedir. Depozitten kalan kısım iadeleri de yapılabilmekte ve tüm bu işlemler ayrıntılı olarak sorgulanabilmektedir. Hastaya ait tetkik istekleri klinik ve polikliniklerden hastaların doktorları ya da servis hemşireleri tarafından işlenebilmektedir. Bu ya da buna benzer başka yöntemlerle kayıp ve kaçaklara neden olmadan hasta veya yakınlarının her işlem için vezneye gitmelerini engelleyecek ve veznede gereksiz yığılmalara ve kuyruklara çözüm getirebilecek düzenlemeler yapılmıştır.
 • Aynı hasta için bir veya birden fazla vezneden yapılan işlemler hastaya ait dosyada bir arada tutulmakta ve izlenebilmektedir.
 • Vezne modülünden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilmekte, sorgular yapılabilmekte ve bunların rapor çıktıları alınabilmektedir.
Eczane Modülü

İlaç Çıkışı, Eczane Depo Kontrol, ilaç Sipariş Verme, Eczane Raporlama işlemlerini kapsamaktadır. Eczanedeki yetkili personel tarafından kullanılabilmektedir. Bu modülün amacı hastalara ait ilaç taleplerinin, ayrıca tüm eczane kayıtlarının, ilaç stok ile minimum-maksimum stok seviyelerinin tutulmasıdır. İlgili bölümlerde de değinildiği üzere, ilaçların sistem içinde tutulan kayıtlarının alt yapısı, uluslararası kabul görmüş standart bir kodlama tekniği (örneğin ATC: Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) ile kodlanmak üzere yazılımın alt yapısı hazırdır.

İlaç Çıkış işlemleri

 • Eczaneye gelen hasta ilaç istemlerinin ve eczanede olmayıp reçete ile gelen isteklerin yer aldığı fonksiyondur. Yazılım modülü, barkod uygulamasını desteklemektedir.
 • Doktorların hazırladığı ilaç isteklerinin görüntülenmesi ve bu istekler üzerinde tarama yapabilme imkânı sağlamaktadır. Sistem; onaylanmış standart hekim istemlerini, iptal edilen istemleri, değiştirilen istemleri, taburcu istemlerini ve güncellenmiş ilaç listesinde olmayıp reçete edilen ilaçları izlemeyi gerçekleştirmektedir.
 • Hekim istem süresi boyunca; ilaçlar ve dozları, hasta bazında kullanımı durdurulan ve ertelenen ilaçları, değiştirilen ilaçları, mevcut hekim istemlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarını, hastanın alerjilerini izleyebilmektedir.
 • Bölümlere özel ilaçların takibini gerçekleştirmektedir.
 • Sistem ilaç doz hesaplamaları alt yapısına sahiptir.
 • Tanımlanan seviyelerde herhangi bir etkileşimi olduğu zaman sistem otomatik olarak uyarı yapabilecek alt yapılara sahiptir.
 • Sistem, ilaç etkileşimlerini rapor halinde üretebilme alt yapısına sahiptir.
 • Sistem, istendiğinde her bir hastanın ilaç tedavi profilini görüntülemektedir.
 • Formüler, jenerik ve geleneksel isim bazında güncelleştirilmiş ilaç listesi oluşturulmakta ve görüntülenmektedir.
 • İlaç listesi var olan ilaç kullanım rehberleri ile desteklenmektedir.
 • Sistem, otomatik olarak fiyat güncellemesi yapabilecek alt yapıya mevcuttur.
 • Sistem, hastalara uygulanan ilaç kayıtlarını istenilen zaman dilimi ve sınıflamada üretmektedir.
 • Hastaya tekrarlayan ilaç verilişlerini işlem başına faturaya aktarabilmektedir.
 • Sistem günlük olarak; tüm doğrulanan ve doğrulanmayan hekim istemlerini, tüm ilaç tedavi listesini, durdurulan istemleri ve atlanan ya da uygulanmayan dozlar ile nedenlerini kayıt ve raporlama olanağı sunmaktadır.
 • Sistem yatan hasta katları için taburcu sürecinde ilaç kullanım bilgisi dokümanını üretmektedir.
 • Sistem, yatan hastaların poliklinik sürecinde kullandığı ilaçları görüntülemektedir.
 • Taburcu edilme işlemleri sırasında verilen ilaç reçetesinin sistemde görüntülenmesi sağlanmaktadır.
 • ilaçlar için istenilen kapsamda etiket üretilmektedir; hasta adı soyadı, bölüm-oda yatak, hasta protokol no, ilaç adı, doz miktarı, ilaç formu, ilacı talep eden kişi ve tarih saat belirtilmektedir.
 • Sistem, ilaç istemini yapan kişiyi ve bölümü görüntülemektedir.
 • Sistem, kesilen ya da iptal edilen ilaçları görüntülemektedir.
 • Hasta başka bir bölüme aktarıldığı zaman önceki planlanan ilaçları ve uygulama zamanlarını transfer etmektedir.
 • Kontrollü ilaçlar; kontrollü ilaçların tümünün takibi ve izlenmesi, kontrollü ilaçların imha edilen dozları için kanıt kopyaları, yasal kopya formları, kontrollü ilaçları verme yetkisine sahip tüm doktorların listesini gerçekleştirmektedir.
 • Hastaya verilmesi durdurulan ve değişen ilaçların eczaneye dönmesini ve hasta faturasının buna göre düzenlenmesini gerçekleştirmektedir.
 • Çıkışı yapılan ilaç ve malzemelerin otomatik stoktan düşümünü gerçekleştirmektedir.
 • Dağıtılan ilaçlar için malzeme dağıtım belgesi düzenlemektedir.
 • İlaç dağıtımını; ünite doz, kat stok ilaçları, zayi/fire ilaç ve acil ilaç kapsamında gerçekleştirmektedir.
 • Kemoterapi istemleri için; tanımlanmış standart istem paketleri, doz hesaplama ve hastaya faturalama işlemlerini yapacak alt yapı yazılım üzerinde mevcuttur.
 • HBYS üzerinde herhangi bir terminalden yapılan ilaç istekleri yetkili kişiler tarafından algılanabilmekte ve sonuçlar talep yapan kişiye aktarılabilmektedir.
 • Birden fazla hastaya kullanılacak ilaç formlarında her faturalama için bir birim ücretlendirmesi yapmaktadır.
 • Eczanede bulunmayan ve dışardan temin edilen ilaçları sınıflamakta ve listelemektedir.
 • Etkili olmayan tedavi ya da yanlış ilaç tedavileri için tanımlanan formatlarda rapor üretebilecek alt yapılar yazılımda mevcuttur.
 • Alerjik reaksiyonlar ve ilaç yan etkileri için oluşturulan formatta rapor üretmektedir.
 • Doktor istemlerini ve reçetelerini tarayarak en sık kullanılan ilaçları raporlamaktadır.
 • İlaç tedavi hatalarını oluşturulan format ile raporlayacak alt yapılar yazılım alt yapısında mevcuttur (sebep-bölüm-ilaç sınıflamaları bazında).
 • Eczane kayıtlarından günlük haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında dökümler alınmaktadır.
 • Yatan hastaların kullandıkları ilaçlar; doz ya da miktarları hangi tür olursa olsun (örneğin; tek tablet, ampul, kutu, vb.) otomatik olarak ilgili hastanın bilgisayar ortamındaki mali kayıtlarına işlenmektedir.

Eczane Depo Kontrol işlemleri

Eczane stoklarındaki ilaç ve malzemenin miktarı, fiyatları ve miyadının gösterimini yapacak fonksiyondadır.

 • Stokta kayıtlı ilaçlar hakkında sorgu kriterlerine göre arama yapmaktadır.
 • İlaç minimum stok seviye göstergelerini tanımlamakta ve minimum stok seviye kontrolleri yapmaktadır.
 • İlaçların son kullanma tarihleri-miyad ile ilgili kontrolleri ve istenen uyarıları gerçekleştirmektedir.
 • Önceden belirlenen parametreleri temel alarak dağıtılan ve dönen ilaç kalemleri için depo stoklarını otomatik olarak güncellemektedir.
 • Depo stok ilaçlarını tanımlandığı şekilde listelemektedir (tablet, doz, kutu, ampul,vs).
 • Bölümlerin aylık ilaç kullanımını izlememektedir.
 • Miyadı geçmiş, kırılmış ya da bozulmuş ilaçları izlemekte ve listelemektedir.
 • İlaçların depo raf ömrünü izlemektedir.
 • Stok kontrolüne ilişkin işlemler barkodla yapılabilmektedir.

İlaç Sipariş Verme

İlgili birimden ilaç isteğinde bulunulmasını gerçekleştiren fonksiyondur. Sipariş verilen ilaç isteklerini gösterme ve istekler üzerinde arama özelliklerine sahiptir.

 • İlaç alınan firmalar izlenebilmektedir.
 • Satın alma için onaylanmış firma listesi oluşturmakta ve periyodik olarak değerlendirmektedir.
 • Belirlenen minimum stok seviyeleri bazında otomatik olarak satın alma talebi sağlamaktadır.

Reçete işlemleri (Ayaktan / Yatan) Alt Sistemi

 • Reçete yazma işlemi doktorun yetkisindedir.
 • Reçete görüntüleme ve reçete arama işlemleri yapılabilmektedir.
 • Ayaktan tedavi gören hastaların reçetelerini bilgisayar ortamında üretmekte ve hastaya çıktı verilmesini sağlamaktadır.
 • Yatan hasta reçetelendirmesinde doktora eczane stokundan muadil ilaç önerisi getirmektedir.
 • Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Yeşilkart, SSK gibi kurumların yatan hastalarına dışarıdan ilaç temini için çözümler sunmaktadır.
 • Standart ilaç isimlerinin kodlu listeden seçilerek reçete sayfasına aktarılması mümkündür.
 • İlaçların kullanımı ile ilgili bilgi girişi de standart kod ve listelerden seçilerek gerçekleştirilmektedir.
 • Yetkili doktor, ilaç ve bilgilerini kodlu girişin yanı sıra serbest bir şekilde de yazabilmektedir.
 • Eski reçeteleri, istenen arama kriterlerine göre arayıp göstermektedir.
 • Bu modül, eczanenin birden fazla konumda (hastanenin farklı binaları, vb.) hizmet vermesini desteklemektedir.
 • Eczanede yapılan işlemlere ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilmekte, sorgular yanıtlanabilmekte ve raporların çıktısı alınabilmektedir.
Labarotuvar / Patoloji Bilgi Sistemleri

Laboratuar Modülü, Hasta Etiketleme, Tetkik Sonuç Girişi, Tetkik Raporu Hazırlama, ilaç ve Sarf Malzeme isteme, Laboratuar Raporlama işlemlerini kapsamaktadır. Laboratuar Modülü yetkili laboratuar personeli tarafından kullanılmaktadır. Bu modülün amacı yatan hastalar, poliklinik hastaları ve doğrudan başvuran hastalara ait laboratuar isteklerinin kaydedilmesi ve alınacak her türlü laboratuar örneğinin karışmasını önleyecek otomatik etiketlemeyi yapmasıdır. Hastalar için yapılan tetkikler hastanın mali kayıtlarına aktarılmaktadır. Yapılan laboratuar tetkiklerinin ayrıca maliyet analiz istatistikleri yapılmasına imkân veren yapılar yazılımın alt yapısında mevcuttur.

Tetkik İstem Yönetimi

Hasta üzerinde yapılması istenen tetkik isteklerinin girişi ve ilgili tetkik birimine gerekli bilgilerin iletilmesini sağlayan alt modüldür. Tetkik isteme, tetkik istekleri üzerinde arama ve görüntüleme işlemlerini kapsamaktadır.

 • Tetkik istek işlemi, doktorlar veya doktorun yetkisindeki personel tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Tetkik istemini yapan doktor bilinmekte ve tanımlanan sürede doktorların yaptıkları tetkik istek tipleri sayıları ile birlikte rapor halinde alınmaktadır.
 • Hastalar için istenen tüm tetkikler (radyoloji sonuç raporları, diğer laboratuarlar, tetkike yönelik girişimler, muayene, vb.) tek bir çıktı üzerinde alınabilmektedir.
 • Tetkik istek girişi, tetkiklerin kodlu bir listeden seçilip istenmesi şeklindedir.
 • Tetkiklerin gruplandırılması mümkündür.
 • Hastane hizmetleri, tanımlanan laboratuarlara yönlendirilebilmektedir.
 • Normal değerler cinsiyete, yaşa, alt gruplara, fazlara göre tanımlanabilmektedir.
 • Hastanedeki tüm laboratuarlar (Uydu olarak çalışılan birimlerdekiler dahil) tanımlanabilmektedir.
 • Hizmetlerin normal ve panik (alarm) değerleri özel ve isteğe bağlı formatlar da tanımlanabilmektedir.
 • Aynı hizmeti sunan birden fazla cihaz var ise farklı normal değerler tanımlanabilmektedir.
 • Antibiyotik listesi istenilen sırada tanımlanabilmektedir.
 • Laboratuar tetkiklerinin işlem ve teslim süreleri ile teslim günleri tanımlanabilmektedir.
 • Alınacak çıktılar için sıralama tanımı yapılabilmektedir.
 • Tetkiklerde kullanılan sarf malzeme miktarları tanımlanabilmektedir. ( pamuk, bant, tüp, kit vb )
 • Hizmet bazında sonuçları onaylayabilecek yetkili kullanıcılar tanımlanabilmektedir.
 • Tetkiki çalışan kullanıcılar tanımlanabilmektedir.
 • Örneklerin konulabileceği materyaller tanımlanabilmektedir. (kırmızı kapaklı tüp, mor kapaklı tüp vb )
 • Alınacak örnek tipleri tanımlanabilmektedir.
 • Materyallere konulabilecek örnekler tanımlanabilmektedir.
 • Tetkikler örnek tipi ve materyaller ile eşleştirilebilmektedir.
 • Tetkikler, laboratuarda tanımlı cihazlar ile eşleştirilebilmektedir.
 • Laboratuar sistemine dâhil edilecek cihazlar tanımlanabilmektedir.
 • Bu cihazların haberleşme ( frame, protocol, port, baud rate v.b. ) tanımlamaları yapılabilmektedir.
 • Karışıklığı önlemek için cihazlar renk ile kodlanabilmektedir.
 • Cihazların çalışabilecekleri testler tanımlanabilmektedir.
 • Hasta dosyasına kaydı yapılmamış tetkikler çalıştırılamamaktadır.
 • Örnek alma işlemlerinde, poliklinik, klinik, doktor ve/veya acil servis modüllerinden yapılan tetkik isteklerini derleyerek, tanımlamalarda belirtilen kriterlere uygun olarak hangi tüpe hangi örneğin alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu sayede, hastadan istenilen örn. 10 tetkike karşılık, kan alma noktasında birleştirilmiş tek numune üzerinden işlem yapılabilmektedir.
 • Özellikle poliklinik hastaları için sevk kâğıdının alınıp alınmadığı, parasının ödenip ödenmediği kontrollerini yaparak, parametre ayarına göre kullanıcıyı uyarmakta veya işlemi durdurmaktadır.
 • Materyal için sistem tarafından tekil bir barkod numarası verilebilmekte.
 • Kullanıcı isterse tüpün içerisine giren tetkiklerle ilgili detay bilgileri görebilmekte, hastayla ilgili hastanın önceki tüp bilgilerine ulaşabilmektedir.
 • İstenen tetkiklerin gerektiğinde dökümü alınabilmekte ve hastaya verilebilmektedir.
 • Tetkikler acil, öncelikli ve rutin olarak seviyelendirilebilmekte; acil tetkik isteği renk kodu ile sistem içinde yer almaktadır.
 • Başka kurumlardan tetkik için gönderilen hastaların tetkik istekleri yapılmaktadır.
 • Tetkik için hastanın uyması gereken kurallar (örneğin kan şekeri için hastanın aç gelmesi gibi) tetkik istemi yapılırken çıktı olarak alınmakta ve hastaya verilmektedir.
 • İlgili hekim, kendi tetkik istek panellerini/paketlerini oluşturabilmekte ve istediği an güncelleyebilmektedir.

Tetkik istek Görüntüleme

Laboratuara gönderilen tetkik isteklerinin taranması ve görüntülenmesi işlemlerini yapan alt modüldür.

 • Tetkikler aranırken kısmi bilgi girişi ve mantıksal karşılaştırma işlemleri ile geliştirilmiş sorgular yapılabilmektedir.
 • Arama sonucu ekranda gösterilen tetkikler işaretlenerek detaylı bilgi alınabilmektedir.
 • Seçilen tetkik üzerinden tetkik sonuç girişi ekranına geçilebilmektedir.
 • Tetkik isteklerinin hangi aşamada olduğu (örnek alındı, sonuç girildi, işlem yapılmadı, vb.) gösterilebilmektedir.

Tetkik Sonuç Tarama ve Görüntüleme

 • Tetkik sonuçları belirli tarih aralığı veya tetkik çeşitlerine göre filtreleme yapılarak sorgulanabilmekte ve maliyet analizleri yapılabilmesine imkân veren alt yapılar yazılım üzerinde mevcuttur.
 • Tetkik sonuç görüntüleme işlemi yetkili doktor tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Bedeli ödenmemiş tetkiklerin sonuçları görülmemekte ama ne aşamada olduğu bilgisi sistemde yer almaktadır.
 • EKG, EEG, EMG v.b. tetkiklerin verileri sistem içinde yer almaktadır.
 • Dışarıda yapılan tetkiklerin hekim onayından geçtikten sonra sisteme yüklenmesi ve bu tetkiklerin dışarıda yapıldığı bilgisinin dip not olarak verilmesi mümkündür. Tetkikin yapıldığı yer ve zaman bilgisi de tutulabilmektedir.

Hasta/Örnek Etiketleme

 • Laboratuar işlemleri için hastaya ve çalışılacak numuneye verilen, hastaya özel barkodlu özel erişim numarası, etiketi basılabilmekte ve okutulabilmektedir.
 • Bu numaraların laboratuardaki elektronik cihazların (oto-analizör, kan sayım cihazları vb. ) standartlarına uyumlu olması sağlanmıştır.
 • Test, DRG ve/veya paket anlaşma uyumunu kontrol edebilmekte; DRG ve/veya paket anlaşmaya uymayan testleri uyarabilmektedir.
 • Örnek Toplama Merkezinden, hastane dışından(Uydu poliklinikleri vb.) ve hastanenin değişik yerlerinden (poliklinik, ameliyathane vb) numune bilgisi ve tetkik istek girişi yapılabilmektedir.
 • Test istem ve örnek toplama sırasında test ile ilgili uyarı ve işlemler belirtilmektedir.
 • İstenen testler için kaç adet hangi özellikte tüp veya kap hazırlanması gerektiği otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Tetkik Sonuç Girişi

Laboratuarlarda tetkik sonuçlarının girilmesini sağlayan alt modüldür.

 • Her laboratuar biriminin, kendine özel tetkik sonuçları için giriş ekranları vardır.
 • Tetkik sonuçlarını otomatik olarak verebilen cihazlar ile uyum içinde çalışmaktadır.
 • Hangi referans merkezlerinde hangi cihazlar ile uygulama yapıldığı marka model, laboratuar ve temas edilebilecek kişi bilgileri tetkik ile beraber verilmektedir.
 • Tetkik sonuçlarının girişi, kodlu listelerden seçilerek gerçekleştirilmektedir.
 • Tetkik sonuç kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında dökümler alınmaktadır.
 • Tetkik girişinde normal değerler otomatik olarak sağlanmaktadır. Rutin tekrar tetkikleri için ilk girişte otomatik temin programı oluşturulmakta, tekrar aynı hasta girilmemektedir.
 • Tetkik yapılmayan istekler yapılamama sebepleriyle kaydedilip iptal edilmektedir.
 • Hastane dışı laboratuarlardan gelen soft ve hardcopy laboratuar sonuçlarının sisteme girilebilmesini sağlayan mekanizmalar sistem üzerinden desteklenmektedir.
 • Alfanümerik test kodlamasına izin vermektedir.
 • Mükerrer istem kontrolü ve uyarısı yapılmaktadır.
 • Profil olarak istenen testleri, profil olarak veya profil içinden seçilenleri ayrı olarak raporlamaktadır.
 • Teknisyen, doktor, cihaz bazında iş listeleri oluşturmaktadır.
 • Aşağıda belirtilen kriterlere göre sorgu oluşturabilmekte, liste ve rapor alınabilmektedir.
  • Hasta Numarası
  • Hasta Adı
  • Test Adı
  • Test Kodu
  • İsteyen Doktor veya Merkez
 • İstenen ve uzun test süresi nedeniyle o anda devam eden testleri günlük bazda listelemektedir.
 • Sonuçlanması bir günden uzun süren testleri izlemekte, sonuçlanması gereken zaman konusunda teknisyeni uyarmaktadır.
 • Dış Laboratuarlardan gelecek test sonuçlarını izlemekte, sonuçlanması gereken zaman konusunda teknisyeni uyarmaktadır.
 • Yapılan işlem sırasında doktor tarafından gerekli görülen ilave işlemleri randevulandırılabilmekte ve yönetebilmektedir.
 • Panik (alarm) değerleri dışında yazılım sesli ve görsel uyarı vermektedir.

Tetkik Raporu Hazırlama

Tetkik sonuçlarına göre laboratuar doktorunun istediği tıbbi raporları hazırlayacak olan alt modüldür.

 • Kullanıcı tarafından tanımlanan rapor formatlarını desteklemektedir. Departmanların farklı test grupları için kullanımlarına uygun çeşitli rapor formatları hazırlamaktadır.
 • Hastanın tetkik sonuçlarının, gerekli diğer bilginin otomatik olarak görüntülenmesi ve raporlanmasının yanı sıra, doktorların serbest görüş ve açıklama yazması mümkündür.
 • Standart rapor hazırlanabilmekte ve kullanılabilmektedir.
 • Yazılan raporlar, rapor çıktısı alınacak şekilde ekranda gösterilebilmekte ve gerekli komutla istendiğinde yazıcıdan dökümü alınmaktadır.
 • Testleri isteyen doktor ve/veya merkez izlemekte, isteyen ve/veya istenen yere raporun hazır olduğu bilgisi öncelikle gönderilmektedir.
 • Test istem ve uygulama durumları acil, öncelikli ve rutin olarak seviyelendirilebilmektedir. Acil ve öncelikli testler için test başlatma ve rapor yazdırılmaktadır.
 • Tetkik raporlarında (yaş, cinsiyet gibi parametreler göz önünde bulundurularak) normal olmayan sonuçlar işaretli ve farklı şekilde yazılmaktadır.
 • Laboratuar Hekimi raporu onaylamadıkça diğer kullanıcılar tetkik sonuçlarını görememektedir.(Yetkilendirilmiş olanlar hariç) Doktor onayından sonra otomatik olarak rapor oluşturulmaktadır.
 • Faturalama ve tahsilat; test istemi, örnek toplama, test raporlaması gibi farklı seviyelerde yapılabileceğinden bu seviyenin kullanıcı tarafından değiştirilmesine izin vermektedir.
 • Raporlar onaylayan doktor adına elektronik olarak imzalanabilmekte, ıslak imza gerektiğinde ilgili doktorun imzalamasına imkân tanınmaktadır.

İlaç ve Sarf Malzeme istemi

Poliklinik ilaç ve sarf malzeme istek işlemlerinin benzeri laboratuarlar için de geçerlidir. Stok kontrol işlemleri süratli yapılmaktadır.

Laboratuar Çalışmaları Raporlama

Laboratuarla ilgili istatistikî raporların hazırlanmasını sağlayan alt modüldür. Laboratuara yönelik istatistiki raporları kapsamaktadır. Laboratuarda bulunan cihazların tetkik sonuçlarının istatistiksel olarak incelenip cihazların sapma ve güvenilirlikleri hakkında bilgi vermektedir. Test bazında maliyet hesaplama yapabilmeye imkân tanıyan alt yapı yazılımda mevcuttur. İstem yapan doktor veya bölüm bazında istatistik verebilmektedir. Tanı (ICD-10) bazında istatistik verebilecek yapı yazılım alt yapısında mevcuttur. Hastanın ait olduğu kurum bazında istatistik verebilmektedir. Laboratuar departmanları, çalışanları ve cihaz bazında istatistikler verebilmektedir. Gerektiğinde, yapılmış olan istemin akıbeti ve ne aşamada olduğunun takibi yapılabilmektedir.

Radyoloji Modülü

Radyoloji Bilgi Sistemi, Radyoloji Kayıt, Doktor Atama, Randevulu Hasta Muayenesi Düzenleme, Hasta Tıbbi Bilgi Girişi, Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme ve Görüntü Raporlama, Radyoloji Raporu Hazırlama, Hasta Etiketleme, ilaç Sarf Malzeme isteme, Radyoloji istatistik Raporlama v.b. işlemleri kapsamaktadır.

Radyoloji İstem Yönetimi

 • Yetkili doktorların radyoloji istemi yapmalarını ve ilgili radyoloji birimlerinin bu istemleri değerlendirmelerini sağlamaktadır.
 • Hastanın sosyal güvence durumunu, demografik ve klinik bilgilerini sistemdeki kayıtlardan otomatik olarak almakta (yaş, cinsiyet, kurum, isteyen hekim, vb.) ve kullanmaktadır. Ekipman, Oda ve Personel gibi kaynaklara göre randevulama ve yönetim yapmaktadır.
 • Hasta ve personelin aldığı ışın dozunu izleme olanağı sunan yapı yazılım alt yapısında mevcuttur.
 • Mükerrer istekleri uyarabilmektedir. Ayrıca hatalı işlemlerin düzeltildikten sonra tekrarlanmasına imkân tanınmaktadır.
 • Yapılan işlem sırasında doktor tarafından gerekli görülen ilave işlemleri (CT esnasında USG ihtiyacı gibi) randevulamakta ve yönetmektedir. * Gerektiğinde istemler belli kriterlere göre sorgulanabilmekte, sıralanmakta ve gruplandırılmaktadır.
 • Gerektiğinde acil durumlar için acil istem yapılabilmektedir.
 • Klinik tarafında yapılmış olan istemin akıbeti ve ne aşamada olduğu takip edilmektedir.

Radyoloji Randevu Planlama ve Yönetimi

 • Randevu vermeye esas çalışma saatleri, doktor detay bilgileri, cihaz detay bilgileri, sarf malzeme ilişkileri radyoloji birimi bazında dinamik olarak tanımlanmakta ve randevular bu bilgiler baz alınarak verilmektedir. Sistemde yer alan hastaya ait klinik ve kimlik bilgileri otomatik görüntülenebilmekte; bu modülde tekrar tanımlamaya/veri girişine gerek kalmamaktadır.
 • Tarih-saat, doktor ve cihaz bazında randevu verilmekte, iptal edilebilmekte ve istenildiğinde, acil durumlarda özel saatsiz randevu verme imkanı da vardır.
 • İstenildiğinde randevular belli kriterlere göre sorgulanmakta, sıralanmakta ve gruplandırılmaktadır. Sistem randevu statüsünün değiştirilebilmesi veya randevunun iptali yetkisinin istenen kullanıcılara verilebilmesini sağlayacak özelliktedir.
 • Verilmiş olan randevuların akıbeti ve ne aşamada olduğu yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından da takip edilmektedir.
 • Gerek yeni randevu planlanmakta gerekse de takipte olan hastaların randevu planlaması yapılabilmektedir.
 • Randevu işlemleri sistem genelinde entegre olup ve çift randevuya izin vermemektedir.
 • Radyoloji bölümünün izniyle belirli zaman dilimleri belirli birimler ya da spesifik uygulamalar için rezerve edilebilmektedir.
 • Hastanın özelliği itibari ile izolasyon gerekliliği, anestezi ihtiyacı, transport koşulları gibi farklı uygulama gerektiren bir durumu varsa izlenebilmektedir.
 • Hastaların işlem öncesi barsak temizliği gibi ön hazırlık yapması gereken durumlarda yapılması gereken hazırlık ve açıklamalar konusunda doktor ve hasta uyarılmakta ve gereken reçete hazırlanmasına imkân veren yapı yazılımın alt yapısında mevcuttur.
 • Hastaya uygulanacak birden fazla işlem için algoritmik randevulama yapmaktadır. Uyumsuzluklar konusunda randevu veren kullanıcıyı sistem uyarmaktadır.
 • İşlemler aşağıdaki şekilde tanımlanabilmektedir ve incelenip yönetilmektedir.
  • Prosedür grupları,
  • işlem kodları,
  • Tanımlar,
  • Süreler,
  • işlem odası,
  • Hazırlık gerekliliği,
  • Radyolog,
  • İşlem veya algoritm uyumsuzlukları,
  • Alerji ve komplikasyonlar,
  • Diğer.

Radyoloji Hasta Kabul

 • Önceden randevusunu almış hasta radyoloji bölümüne geldiğinde kaydedilmektedir.
 • Hangi tür tetkiklerin iş listesine girmeyeceği seçilebilmektedir.
 • Bu kayıt sırasında elle giriş en az seviyede yapılmakta, hasta iş listesinden seçilmektedir.
 • Bu modülden randevusuz acil hasta işlemi yapılmakta, bu işlem ancak yetki verilen hekim veya yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

Radyoloji iş Akış – Durum Takibi

 • Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan radyolojik görüntüleme isteği görülebilmekte, kaydedilebilmekte ve işlemin sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair bilgiler isteyen kişiye iletilmektedir.
 • Sonuçlanmış olan radyoloji isteklerine yönelik radyoloji raporları isteği yapan doktora (ödeme bilgileri olumlu ise) otomatik olarak yönlendirilmekte ve raporlar elektronik hasta dosyasına entegre olarak saklanmaktadır.
 • Radyoloji birimlerinde görevli personelin yapacağı işler otomatik olarak görüntülenmekte, personel tarafından tamamlanan işin bir sonraki iş adımına yine otomatik olarak geçişi sağlanmaktadır.
 • İşlerin durumu, iş adımı, sonuç, gerçekleştiren kişi, cihaz vb. bazında takibi yapılmaktadır. Tetkik durum takibi (hasta geldi, sonuç alındı, rapor yazıldı v.b.) statü bazında takip edilmektedir.
 • Hastaya yönelik işlemlerin takip edilebilmesi için gerekirse hastaya verilecek olan filmlerin etiketlenmesi sağlanmaktadır.

Radyolojik Tetkik

 • Radyolojik tetkik yapıldıktan sonra yapılan işlem bilgilerinin(görüntü raporu değil) girilmesini sağlayan alt modüldür.
 • Tetkiklerle ilgili günlük, haftalık, aylık ve istenen tarih aralığında dökümler alınmaktadır. Adımları ile ilişkilendirilmesi mümkündür.
 • Raporlarda kullanılacak olan tanı, işlem, sonuç kodları gibi kodların liste ve menülerden seçilmesi mümkündür.

Sarf ve Radyoaktif Malzeme Takibi

 • Radyoloji birimlerinde mevcut ve kullanılmakta olan sarf ve radyolojik malzemenin miktarı ve durumu sistem genelinde stok işleyişi ile birebir uyumlu olacak şekilde takip edilmektedir. Kullanılan malzeme ve kitin birim stokundan otomatik olarak düşmesi sağlanmaktadır.
 • İhtiyaç duyulan veya daha önceden tanımlanacak kritik seviyeye inen malzeme ve kitler için kodlu listelerden istek yapılmaktadır. İstek neticesinde birimlere gönderilen malzemenin kaydı ve takibi yapılmaktadır.
 • Birim, kişi ve cihaz bazında malzeme kullanım detayları görüntülenmektedir.
 • Sarf malzemelerinin son kullanım tarihi ile radyoaktif malzemelerin etkinlik süresine yönelik takipler yapılmakta ve sistemin kullanıcıyı uyarak alt yapısı yazılım üzerinde mevcuttur.

Radyoloji Sonuç Raporlama

 • Radyoloji Sonuçlarının girilmesini sağlayan fonksiyondur.
 • Raporlar işlemi yapan ve/veya raporlayan hekim adına elektronik olarak imzalanmaktadır.
 • Radyoloji sonuç raporları, raporların hekim tarafından düz metin olarak üretildiği birimlerde (ültrasonografi, bilgisayarlı tomografi, vb.) önceden tanımlanmış olan şablonlar üzerinden düzenlenmektedir. Yeni şablonların tanımlanması yapılabilmektedir.

İstatistik/iş Yükü

Radyoloji birimlerinde işlem gören hastaların radyolojik tanı, yapılan işlem, cinsiyet, yaş, kurum, birim kriterlerine göre dağılımı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak tespit edilmektedir. Radyoloji birimlerinde gerçekleştirilen işlemlerin cihaz, personel, işlem, zaman kriterlerine göre dağılımı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak tespit edilmektedir. İstenildiğinde personele, cihaza ve işleme göre tekrar istatistikleri alınmaktadır. Sarf malzemesi kullanımına yönelik personel, cihaz, işlem istatistikleri alınmaktadır.Sistem standart tıbbi rapor hazırlama imkânına sahiptir. Radyoloji sonuçlarıyla ilgili günlük, haftalık, aylık raporlar alınmaktadır. Bu modül sayesinde yük dağılımına yönelik raporlar alınmaktadır. Bu modül ile sistemin yönetimi ve optimizasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.

Stok Takip, Satın Alma ve Demirbaş İşlemleri Modülü

Sistemin geliştirilmesinde tıbbi cihaz ve sarf malzemeler için uluslararası kabul gören kodlama sistemlerinden yararlanılmaktadır.

 • Yazılım alt yapısı Mukayese cetvelleri ile birlikte isteği yapılmış olan stok ve sarf malzemelerinin satın alma onayının alınabilmesi için standart form çıktısı üretilebilmeye yönelik alt yapıya sahiptir.
 • Stok ve/veya sarf malzeme bazında tedarikçilerin listeleri en son alım fiyatları ve şartlarını gösterir bir liste oluşturulmaktadır.
 • Onayı alınmış stok ve/veya sarf malzeme taleplerinin siparişe aktarılıp, firmaya gönderilmek üzere sipariş çıktısı alınmaktadır.
 • Onayı alınmış olan stok ve/veya sarf malzeme talepleri için teklif mektubu hazırlanmaktadır.
 • Kritik stok seviyesinde olan stok ve/veya sarf malzemeler için otomatik sipariş listesi hazırlanmaktadır.

Stok Takip ve Satın Alma işlemleri

İlaç, Tıbbi Malzeme ve Her Türlü Stok ve Sarf Malzemesi Alımı iş ve işlemlerinin takip edilmesini amaçlar.

 • Departmanlar bazında stok ve/veya sarf malzeme talepleri satın alma departmanına elektronik ortamda iletilmektedir.
 • Stok ve/veya sarf malzemelerin fiyat karşılaştırması, geçmiş fiyatlarla mukayesesi, eşdeğerlere getirilmiş fiyatlarla mukayesesi
 • Sipariş listesi ile mutabakatlı olarak stok ve/veya sarf malzeme girişleri yapılmaktadır.
 • Stok ve/veya sarf malzemelerinin departman bazında istek raporları alınmaktadır.
 • Stok ve/veya sarf malzemelerinin firma bazında sipariş raporları alınmaktadır.
 • Stok ve/veya sarf malzemelerde pazarlık usulü alımlarla diğer ihale usulleri ile ilgili alımlar ayrı ayrı izlenebilmektedir.
 • Kullanılan her stok ve/veya sarf malzeme için kimlik bilgileri tutulmaktadır.
 • Hangi stok ve/veya sarf malzemelerin hangi firmalar tarafından üretildiğine ilişkin kayıtlar ve firmalarla ilgili kimlik bilgileri tutulmaktadır.
 • Kalite bilgileri, hem stok ve/veya sarf malzeme hem de malzemenin alındığı firma bazında tutulmaktadır.
 • Sistemde, mevcut yıllık/aylık stok ve/veya sarf malzeme tüketimi ve olası tüketim artışlarını dikkate alacak şekilde stok ve/veya sarf malzeme talep tahminleri yapılmaktadır.
 • Tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilmektedir
 • Modül, ambar ve depoların bütünlük içersinde hizmet vermesini sağlamaktadır.
 • Malzemelerle ilgili zimmet takibi yapılabilmektedir.
 • Stok ve/veya sarf malzeme gruplarına göre toplam istekler gösterilmektedir.
 • Sipariş verilecek firma/firmalar ve eczaneler kodlu listeye eklenip çıkartılabilmektedir.
 • Tüm stok ve/veya sarf malzemelerinin gösterimi ve arama sorgulama işlemleri yapılmaktadır.
 • Her bir stok ve/veya sarf malzemenin; stok no, açık adı, varsa raf ömrü, varsa depolama koşulları, miktarı, birimi (adet, kilo, litre, paket),giriş/çıkış (sarf) bilgileri, üretildiği firma, kalite tescil belgesi, üretimini yapan firmanın kalite belgesi gösterilmektedir.
 • Stok kontrol bilgileri ile ilgili olarak; maksimum stok seviyesi, kritik stok seviyesi, emniyetli stok seviyesi, tahmini temin süresi gibi kayıtlar tutulmaktadır.
 • Gelen malzemenin bölümlere dağıtım kaydı yapılmaktadır.
 • Her parti stok ve/veya sarf malzemesi için fiyat girişi ve maliyet hesaplamaları yapılmaktadır.
 • Dağıtılan stok ve/veya sarf malzemeleri için malzeme dağıtım belgesi düzenlenmektedir.
 • Stok ve/veya sarf malzemesi girişi ve çıkışı barkod okuyucu vasıtasıyla sağlanabilmektedir.
 • İlaç ve tıbbı malzemelerin son kullanma tarihi kontrolleri ve uyarıları sağlanmaya yönelik alt yapılar yazılımın alt yapısında mevcuttur.
 • Alternatif stok maliyetleri oluşturulmaktadır. (fifo, lifo gibi)
 • Stok ve malzemelerin kullanım sıklığı raporlanabilmektedir.
 • Devlet ayniyat sisteminin gereklerini yerine getirebilmektedir.
 • Stoklar gruplanabilmekte, aynı malzeme birden fazla birim (Paket, adet, kilo, vb.) bazında izlenebilmektedir.
 • Depo/ambar tanımları yapılabilmektedir.
 • Servisler, ameliyathane yoğun bakım, acil servis, vb. yerlerdeki tıbbi sarf malzeme depoları için yapılan isteklere göre tıbbi sarf malzeme çıkışı yapılabilmekte ve hastalara yapılan tıbbi sarf malzeme çıkışları da otomatik olarak hastanın elektronik ortamdaki mali kayıtlarına bu birimlerden işlenebilmektedir. Bu üniteler de ara depo olarak sistemde yer almakta, kayıp ve kaçaklara neden olmayacak şekilde düzenlenmiştir, buralardan yapılan işlemler de sorgulanabilmektedir.
 • Servislerdeki depolar izlenebilmektedir. Sistemin mevcut yıllık/aylık malzeme tüketimini ve olası tüketim artışlarını dikkate alacak şekilde malzeme talebi tahminleri oluşturulabilmektedir.
 • Bu modül, ambar ve depoların birden fazla konumdan hizmet vermesini desteklemektedir. Envanter dökümü (aylık, yıllık) yapılabilmektedir.
 • Tutulan kayıtlara ve yapılan işlemlere ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilmekte, sorgular yanıtlanabilmekte ve raporların çıktısı alınabilmektedir. İstatistik, sorgu ve raporların tam listesi ve detayları Sistem ve Uyarlama Gerekleri Analizi aşamasında belirlenmektedir
Muhasebe Modülü

Ücretli hastaların ve Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Özel Sigorta, Bağ-Kur, Yeşil Kart vb. Kurumuna faturalı hastaların tüm fatura ve icmal fatura işlemleri ile senet takip işlemlerini gerçekleştirmeyi amaçlar.

Muhasebe İşlemleri

Muhasebenin esas fonksiyonu olan “Kontrol Fonksiyonu”nu öne çıkartmak ve daha az elemanla daha verimli sonuçlar almak için;

 • Sisteme belge girişi mümkün olduğunca ilgili departmanın sorumlularınca yapılmakta ve entegre bir sistemle muhasebeye aktarılmaktadır.
 • Sarf malzemelerinin giriş-çıkış ve kullanım süreci sorumlularca departman bazında takip edilmektedir.
 • Sorumlular stok malzemelerin düzenli envanterini yapmakta, envanter farkları ve yorumları raporla muhasebeye aktarılmaktadır.
 • Departmanlara bütçe disiplini anlayışı yerleştirilmektedir.
 • Departmanlar bütçelerini kendileri hazırlamakta ve muhasebeden gelecek fiili sonuçlarla kontrol etmekte sapmalar hakkında bilgi vermektedir.
 • Stok ve/veya sarf malzemeleri ile kar ve/veya masraf merkezleri arasında entegre bir sistem oluşturulmaktadır.
 • Manuel işlemler mümkün olduğunca azaltıp, mümkün olan her şeyin sistemden alınması sağlanmaktadır.
 • Aşağıdaki Mali Tablolar oluşturulabilmektedir.
  • Bilanço (ayrıntılı, özet ),
  • Önceki yıl karşılaştırmalı bilanço (+/ – fark sütunları),
  • Bütçe karşılaştırmalı bilanço (+/ – fark sütunları),
  • Gelir tablosu (ayrıntılı, özet ),
  • Gider tablosu (ayrıntılı, özet),
  • Önceki yıl karşılaştırmalı gelir tablosu (+/ – fark sütunları),
  • Önceki yıl karşılaştırmalı gider tablosu (+/ – fark sütunları),
  • Bütçe karşılaştırmalı gelir tablosu (+/ – fark sütunları),
  • Bütçe karşılaştırmalı gider tablosu (+/ – fark sütunları),
  • Fon akım tablosu,
  • Nakit akım tablosu,
 • Hastanede gerçekleşen tüm hizmet, ilaç ve malzeme çıkışları; kurum, hasta, hasta doktoru, kullanıcı, tarih aralığı, klinik/poliklinik bazında ayrıntılı olarak incelenebilmektedir.
 • Hastanede gerçekleşen tüm nakit, kredi kartı, çek ve senetle gerçekleşen tahsilatlar, depozit alımları ve depozit iadeleri; vezne ya da kullanıcı bazında tarih aralığında incelenebilmektedir
 • Ücretini kendisi ödeyen ücretli hastalar için bekleyen, kesilmiş olan faturalar, tahsilde olan ve tahsil edilen faturalar ile aynı şekilde kurum hastaları için kurumlara kesilmek üzere bekleyen, kesilen, tahsilde olan, tahsil edilen, bakiyesi kalan faturalar ve icmal faturalar takip edilebilmektedir.
 • Hastalardan alınan senetlerin istenen tarih aralıklarında tahsilde olanları ve tahsil edilenleri ayrıntılı olarak takip edilebilmektedir.

Genel Muhasebe

 • Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesine baz teşkil edecek raporlar sistemden alınmaktadır. (muhtasar, KDV, damga vergisi, v.b.)
 • Tek düzen hesap planının uygulandığı muhasebe sistemi vardır.
 • Kayıtların yasal defterlere geçirilmesi sağlanmaktadır.
 • Sabit kıymet takibi, değerleme ve amortisman hesaplaması yapılmaktadır.
 • Demirbaş ve sabit kıymet takip sistemi kurulmaktadır. (demirbaş ve sabit kıymetin kimlik bilgileri ile yapılan her türlü bakım ve onarımlar dâhil)
 • Hizmet alan kurum veya kişiler bazında risk tablosu hazırlanmaktadır.
 • Yılsonu kapanış ve yeni yıla devir işlemleri, otomatik olarak yapılabilmektedir.

Maliyet Muhasebesi

 • Oluşturulacak kar merkezlerinin maliyetleri;
  • Direkt giderlere göre (direkt maliyet)
  • Direkt ve müşterek maliyetlere göre (tam maliyet)
  • Bütçe karşılaştırmalı olarak çıkartılmasına yönelik alt yapı yazılımın alt yapısında mevcuttur.
 • Gider tasnifleri;
  • Çeşitlerine göre,
  • Fonksiyonlarına göre,
  • Bütçelenmiş giderlerle mukayeseli olarak,
  • Departman bazında giderler olarak, (masraf raporu) ayrı ayrı sistemden alınabilecek alt yapı yazılımda mevcuttur.
 • Birim sarf malzeme ve stok maliyetleri oluşturulmasına imkân veren alt yapı yazılımda mevcuttur.
 • Birim demirbaş malzeme maliyetleri oluşturulmasına imkân veren alt yapı yazılımda mevcuttur.
 • Her iki grubun bütçe karşılaştırmaları alınabilecek alt yapı yazılımda mevcuttur

Enflasyon Muhasebesi

 • Muhasebe kayıtları aylık olarak enflasyondan arındırılmasına yönelik alt yapı yazılımda mevcuttur.
 • Mali tablolar, enflasyondan arındırılmış şekilde hazırlanmasına yönelik alt yapı yazılımda mevcuttur.
 • Sabit kıymetlerin ” ekonomik ömre ” göre amortismanı hesaplanmaktadır.
 • Oluşturulacak kar merkezlerinin enflasyondan arındırılmış maliyetleri çıkartılmasına yönelik yapılar yazılımın alt yapısında mevcuttur.
 • Gider ve gelir kalemleri enflasyondan arındırılmasına yönelik yapılar yazılımın alt yapısında mevcuttur.

Finansman

 • Alacakların kurum/kişi bazında yaşlandırması yapılmaktadır. (güncel olarak)
 • Portföydeki çek ve senetlerin vadelerine göre dökümü yapılmaktadır.
 • Menkul kıymetlerin vadelerine göre dökümü ve verimliliklerinin hesaplanması yapılmaktadır.
 • Malzeme gruplarına göre stok yaşlandırması yapılabilmektedir.
 • Alacaklara vade farkı uygulaması yapılmaktadır.
 • Haftalık borç ödeme listeleri hazırlanmaktadır.
 • Borç ödeme listeleri müşteri bilgileri ile birlikte çek ve/veya banka talimatına aktarılmaktadır.
 • Finansal borçların vadelerine göre takibi yapılabilmektedir.
 • Her hafta, haftalık, aylık ve üç aylık nakit bütçesi sistemden alınmakta ve ayni dönemlerle fiili karşılaştırması yapılmaktadır.
 • Finansal kiralamaya konu kıymetlerin ve borçlarının takibi yapılmaktadır.
 • Banka mevduatlarının takibi yapılmaktadır.
 • Alacak tahsil süresi hesaplanmaktadır.
 • Borç ödeme süresi hesaplanmaktadır.

Satış ve Maliyet

 • Verilen hizmet çeşitleri ile takip edilmektedir.
 • Verilen hizmetlerin maliyet merkezleri itibariyle takibi ve dağılımı yapılmasına imkan veren alt yapılar yazılımda mevcuttur.
 • Kullanılan malzemeler itibariyle takip yapılmaktadır.
 • Kullanılan malzemelerin maliyet merkezleri itibariyle takibi yapılmasına imkan veren alt yapılar yazılımda mevcuttur
 • Hasta başına gelir ve maliyet takibi yapılmasına imkan veren alt yapılar yazılımda mevcuttur
 • Gelirlerin doktor bazında takibi yapılmaktadır.
 • Gelirlerin sosyal güvenlik kuruluşları (özel sigorta dahil) bazında takibi yapılmaktadır.
 • Gelirlerin/Giderlerin kurumlar bazında takibi yapılabilmektedir.

Bütçe

 • Bütçe aylık ve yıllık olarak enflasyondan arındırılmaktadır.
 • Fiili-bütçe karşılaştırmaları enflasyondan arındırılmış rakamlarla yapılmaktadır.
 • Bütçe, dinamik bütçe anlayışına uygun yaklaşımla hazırlanmaktadır. ( revize bütçe)
 • Bütçenin içinde yer alacak mali tablolar hazırlanmaktadır.

Faturalama

 • Faturalarda kodlamalara riayet edilmektedir.
 • Hasta için yapılan her türlü operasyon, kullanılan malzeme, ilaç vs .bu forma işin tariflenmiş koduna göre yazılmaktadır.
 • Kodların fiyatlandırılması yapılmaktadır.
 • Fiyatların otomatik revizyonu sağlanmaktadır.
 • Ödeme şekline göre fiyatlandırma yapılmaktadır.
 • Faturaların on-line muhasebeye aktarılması sağlanmaktadır.
 • Faturalarda tahsilat şekli belirtilmektedir.
 • Ödenmemiş faturaların takibi yapılmaktadır.
 • Kurumundan sevkli hastaların hastaneye giriş işleminden sonra, belli süreler içinde çıkış yapmayanların takibi yapılarak çıkışlarının verilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 • Memur, Emekli sandığı, Bağ-Kur, sigortalı ya da yeşil kart sahibi hastalar için hasta bazında ayrıntılı faturaları ve kurum bazında icmal faturaları hazırlanabilmektedir.
 • Kurumlardan olan alacaklar icmal fatura bazında ayrıntılı olarak takip edilebilmektedir.
 • Ücretli hasta senet tahsilleri takibi yapılabilmektedir.
 • Modülde yer alan bilgi ve işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilmekte, sorgular yanıtlanabilmekte ve raporların çıktısı alınabilmektedir.
 • Faturalama işlemlerinde her yıl güncellenmekte olan Bütçe Uygulama Talimatı hükümlerine uygun belgelerin düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Kurum Anlaşmaları ve Fiyatlandırmalar

 • Kurum bazında yapılacak anlaşmaların tanımlarının yapılabilmesine yönelik yapı ve mekanizmalar sağlanmıştır.
 • Tanımlanan kurum anlaşmalarının paket bazında fiyat listelerinin oluşturulmasına yönelik yapı ve mekanizmalar sağlanmaktadır.
 • Kurumlara ait gelir raporlarının toplu (birden fazla kurum, belli bir tarih aralığı) veya kurum bazında alınmasını sağlayacak yapı ve mekanizmalar vardır.
 • Kurum bazında hastalara yönelik sorgulamalar yapılmaktadır.
 • Değişik gruplamalar (Banka, Kurum, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK, Özel Sigorta, Cari Fiyatlar, TTB, BUT vb.) yapılmakta, hastane fiyatları bu gruplardaki kalemlere otomatik olarak yansıtılmakta ve gerektiğinde kalem bazında da düzenleme yapma özelliği vardır.
 • Her türlü fiyatlandırma kombinasyonunu (BUT, TTB, Cari ) aynı çatı altında destekleyecek formülasyon fonksiyonu mevcuttur.

Doktor Hakedişleri

 • Farklı doktor statülerine göre doktorların hak ediş tanımlarının yapılabilmesine yönelik yapı ve mekanizmalar vardır.
 • Her doktora özgü bir numara verme özelliği vardır.
 • Doktorun hastane ve uydu kliniklerde verdiği hizmetler bir bütün olarak ele alınmaktadır.
 • Doktor hak edişleri kademeli olarak hesaplanmaktadır.
Personel Bordro İşlemleri Modülü

Personel işlemleri modülünün amacı tüm personel işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi ve yönetilebilmesidir.

 • Hastane personeline ilişkin tüm bilgilerin saklanıp, Memur ve sözleşmeli personele ilişkin kimlik, sicil, izin ve özlük bilgileri tutulmaktadır.
 • Personel sicil bilgilerine ve işlemlerine ilişkin istatistikler elde edilebilmekte, sorgular yanıtlanabilmekte ve raporların çıktısı alınabilmektedir.
 • Tayin, terfi, ceza, izin, rapor, nöbet vb. işlemler yapılabilmekte veilgili kayıtlar tutulmakta, Geçici görevde olan personelin takibi yapılabilmektedir.
 • Personel devam takip işlemleri, personel kimlik (proximity veyabarkodlu) kartlarını okuyup bununla entegre olarak, personelin değişik biyometrik özelliklerini belirlerek (verify) çalışan biyometrik cihazlarla yapılabilmektedir. Bu şekilde belirlenen devam takip işlemleri, inceleme değerlendirme ve istatistik modülünden ayrıntılı olarak yetkili idareciler tarafından incelenebilmektedir.
 • Personelin kafeterya ve yemekhaneden giriş kartlarında bulunan chip sistemine yüklenen bilgi yardımıyla alışveriş yapmasını sağlayacak altyapı sistem üzerinde oluşturabilecektir.

Zaman Yönetim

 • Personelin çalışma zamanını görüntülemekte ve veri girişlerini yapmaktadır.
 • Vardiya bilgilerinin bordroya entegrasyonu ve raporlama işlemleri yapılabilmektedir.
 • Fazla mesailer girilebilmekte, raporlanmakta ve gerektiğinde bordroya aktarılmaktadır.
 • Yıllık izin ve/veya rapor girilmekte, raporlanmakta ve bordroya aktarılmaktadır.

Bordro ve S.S.K. İşlemleri

 • Maaş bordrosu, ek fark bordrosu, fazla mesai bordrosu, vb. personel ücret ödemelerine ilişkin tüm bordrolar hazırlanabilmektedir.
 • Emekli sandığı ve SSK kesintileri, Maliye’ye ait kesintiler, zorunlu tasarruf, konut edindirme yardımı vb. ilişkin işlemler yapılabilmektedir.
 • Kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak Döner Sermayeden personele pay dağıtılması işlemleri yapılabilmektedir.
 • Tüm bu işlemlerle ilgili rapor çıktıları alınabilmektedir.
 • Her türlü ödemeler ve kesintiler hesaplanmaktadır. Buna bağlı olarak;
  • Sosyal yardımlar brüt ve/veya net olarak kaydedilebilmektedir.
  • Ücretler netten brüte ve brütten nete hesaplanmaktadır.
  • Özel sigorta, icra gibi kesintiler kaydedilebilmektedir.
  • Diğer kanuni ve özel kesintiler kaydedilebilmektedir.
 • Kıdem, ihbar bordrosu çıkartılmalıdır.
 • Gerekli görülmesi halinde her türlü yasal raporları hazırlamaktadır.
  • SSK işe Giriş Bildirgesi / Personel bildirgesi
  • SSK Aylık Bildirge
  • Emekli Aylık Bildirge (SGDP)
  • Ek-1 ve Ek- 2
  • SSK 4 Aylık Bildirge
  • Vizite Kağıtları (6 aylık ve günlük)
  • İşten Ayrılma Bildirgesi (İŞKUR)
  • İşyeri Bilgi Formu (İŞKUR)
  • İşsizlik Ödeneği Talep Formu
  • Çalışma Bakanlığı işyeri Bildirgesi
  • İş Sözleşmesi
  • İlgili diğer raporlar.
 • Özel Gider indirimi hesaplamakta ve raporlamaktadır.
 • Harcırah hesaplamakta ve raporlamaktadır.
 • Bordro raporlarını hazırlamaktadır.
  • Ücret raporu,
  • Veriliyorsa avans raporu,
  • Muhasebe icmal raporu,
  • Personel ödenekleri raporu,
  • Personel kesintileri raporu,
  • Personelin gelir vergisi matrah raporu,
  • Yıllık bordro icmali.
 • Banka havale dosyasını hazırlamaktadır.
 • Değişen vergi, SKK Prim, matrah oran ve parametreleri tanımlanmakta ve parametreler her ay değişebilir olarak düzenlenmektedir.
 • Toplu ücret artışı ya da düzeltme yapmaktadır.
 • Gerektiğinde fark bordrosu yapmaktadır.

Personelin Gelişimi

 • Performans değerleme girişleri ve sonuçların analizi yapılmaktadır.
 • Kariyer planlama profil karşılaştırması yapmaya yönelik yapı yazılımın alt yapısında mevcuttur.
 • Kariyer yedekleme sistemi kurmak ve raporlamansına yönelik alt yapı yazılımın alt yapısında mevcuttur.
Bilgi Yönetim, İstatistik ve Raporlama Modülü

Bu modülün asıl amacı, hastane yöneticilerinin, yönetimsel ve stratejik kararlar verebilmesi için; hastanede gerçekleşen tüm tıbbi ve mali kaynakları izleyebilmesi, herhangi bir personele sorma ihtiyacı duyulmadan sorgulayabilmesi, değerlendirebilmesi ve analiz edebilmesidir. Kullanıcı Bilgileri Girişi, Tetkik-Hizmet Listeleri, Kurum Genel Bilgi Girişi, Kodlu Bilgi Girişi, Sistem Bilgisi Düzenleme, Rapor Yönetimi işlemlerini de kapsamaktadır.

İstatistik/Rapor İşlemleri

İstatistik Raporlama, Hasta istatistik Raporlama, Poliklinik istatistik Raporlama, Laboratuar istatistik Raporlama, Tıbbi Sarf Malzemesi istatistik Raporlama ve Mali Tabloları Raporlama işlemlerini kapsamaktadır. Hizmetlerin istatistiksel olarak izlenmesi ve günlük, haftalık, aylık, yıllık, istenilen tarih dilimleri arasında; faaliyetlere ait raporların hazırlandığı modüldür. İstenen zaman aralığında laboratuarlar, acil servis, klinikler ve doktorların performansları değerlendirilebilmektedir. Tıbbi ve bilimsel araştırmalar için tutulan kayıtlardan gerekli veriler alınabilmekte ve analiz edilebilmektedir. Resmi kuruluşlara gönderilmesi gereken istatistiki formlar (Örneğin, Form 053, 056, 057, vb.) ve bildirimler (Örneğin, Bulaşıcı Hastalıklar) üretilmektedir. Günlük poliklinik hastaları listesi, yatan hastalar listesi, refakatçiler listesi kolaylıkla alınabilmektedir. Tüm bu işlemler belli tarih aralıkları için de yapılabilmektedir. Tanı, tedavi, yatış süresi, doktor ve verilen hizmet bazında maliyet analizleri yapılabilmektedir. Bu modül içerisinde yer alacak istatistik ve diğer raporların tam listesi, detaylar, Sistem ve Uyarlama Gerekleri Analizi aşamasında belirlenmektedir. Kurum yönetiminin alınmasını istediği raporları içermektedir. Paket operasyonlara ilişkin özel doktor hak edişleri hesaplanabilmektedir. istatistiki raporlar istenilen tarih dilimleri arasında alınmaktadır. Belirli zaman aralığı için sistemden alınan tüm raporlar ofis uygulamalarına aktarılabilmektedir. Üst düzey yöneticilere, yönetimsel ve stratejik kararlar vermede destek olmak üzere özet bilgiler ve grafikler istenen formatta sağlanmaktadır. İstenen zaman aralığında her birim/doktor için gelir gider, performans gibi değerlere ulaşılabilmektedir. Tanı tedavi, yatış süresi, doktor ve verilen hizmet bazında maliyet analizleri yapılabilmektedir. Dosya başına ilaç/lab./sarf malz. Giderleri, doktor hak edişi ve genel servisi giderleri hesabına göre rapor alınabilmektedir.

Bazı örnek raporlar:

Hastane Cirosu ve Gelirlerinin Alınması

Hastane Cirosu, Tahsilat ve Fatura/Fiş Bilgilerinin Özet Olarak Alınması

Günlük Poliklinik ve Yatan Hasta Dosyalarının Liste Takibi

Günlük Poliklinik ve Yatan Hasta Dosyalarının Detay Takibi

Anjio, ByPass v.b. Paket Operasyonların, Giderlerinin ve Dr. Hak edişlerinin ( Kardiyoloji ve KVC ) Takibi

Anjio, ByPass v.b. Paket Operasyonların Hasta Detaylarının Takibi

Poliklinik Hastalarının Gün içi veya Ay içi yoğunluğunun Takibi

Laboratuar, Radyoloji, Eczane v.b. Servislerin Ciro ve Maliyet Analizlerinin Takibi

Laboratuar ve Radyoloji Sarf Malzeme ve Kitlerinin Kontrolü

Ameliyatların Takibi

Hastalardan Alınan Çek ve Senetlerin Takibi

Doktor Hak edişlerinin Takibi (Kardiyoloji ve KVC Hariç )Anlaşmalı Kurum Faturalarının ve Ödemelerinin Detaylı Takibi

Anlaşmalı Kurum Faturalarının ve Ödemelerinin Özet (Sektör bazlı) Takibi

Anlaşmalı Kurumların Borç – Alacak Listesi

İlaç ve Sarf Malzeme Alımlarının Takibi

İlaç ve Sarf Malzeme Giriş/Çıkışlarının Toplu Rakamsal Takibi

İlaç ve Sarf Malzemelerin En son Mevcutlarının Toplu Rakamsal Takibi

Stokta Yapılan işlemlerin Adet ve Hareket Bazında Detaylı Takibi

Yatak Durumunun TakibiYatak Hasta Listesi ve sayısı

Kullanıcı Bilgileri Girişi

HBYS’yi kullanacak kişilerin her türlü bilgilerinin tanımlanmasını sağlayan fonksiyondur. Kullanıcı gruplarına sistemin yazılım ve donanım kullanımları, bilgi erişim, silme, güncelleme ile ilgili yetkilendirme işlemleri yapılmaktadır. Kullanıcı kayıtlarından çıktı alınmaktadır. Sistemde yapılan tüm değişiklikler bir log olarak saklanmaktadır.

Tetkik-Hizmet Listeleri Girişi

Kurumun, tanı/tedavi, tetkik gibi tanım bilgilerinin sisteme kaydedilmesini sağlayan fonksiyondur.

Kurum Genel Bilgi Girişi

Kurum ile ilgili işleyişi sağlayan tüm genel tanımlamaların yapıldığı fonksiyondur.

 • Polikliniklerin, servislerin, kliniklerin, laboratuarların, ameliyathanelerin tanıtılması, adlandırılması ve girişleri yapılmaktadır.
 • Kurumun ambulans, oda, yatak vb. personel, araç, gereç, cihaz vb. bilgilerinin girişini ve tanımlanmasını sağlamaktadır.

Kod Bilgi Girişi

Kullanılan kodlu bilgilerin tanımlanmasını sağlayacak fonksiyondur.

 • Standart kodların yanı sıra özel kodlar tanımlanmaktadır.
 • Malzeme için en az ve en çok bulunabilecek stok miktarı kontrol maksadıyla tanımlanabilme özelliğine sahiptir.
 • İlaç ve malzemelerin tedarikçi firmalara ait bilgilerinin de tanımlanması mümkündür.
 • Kod sistemleri ile tanımlanabilecek tüm girdi ve çıktıların kodlanması, sistematik olarak adlandırılması veya gruplandırılması mümkündür.

Sistem Bilgisi Düzenleme

 • Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımı parametrelerinin düzenlenmesini sağlayacak fonksiyondur.
 • Kurumun hangi bölümlerinde hangi program modüllerinin kullanılacağının tanımlanması imkanı vermektedir.
 • Sistemin tüm işlemleri çeşitli yetki kategorilerine ayrılıp, kullanıcı gruplarına bu yetkiler verilip alınmaktadır.
 • Sistemin güvenlikle ilgili parametrelerinin girişi mümkündür.
 • Sistemin iletişim içinde bulunduğu donanımla (yazıcı, barkod okuyucu, tıbbi elektronik cihaz) ilgili kullanım haklarının tanımlanması mümkündür.
 • Sistemin kullanıcıya verdiği hata mesajlarının görüntülenmesi ve değiştirilmesi mümkündür.
 • Yanlışlıkla oluşturulan aynı hastaya ait hasta kayıt numaraları tek bir hasta kayıt numarası altında birleştirilmektedir.

Rapor Yönetimi

 • Rapor yönetimi fonksiyonu, değişen kurum ihtiyaçlarına göre standart rapor biçimleri (tıbbi ve istatistiki) tanımlanması, güncellenmesi ve yetkilendirilmesi işlerini gerçekleştirmektedir.
 • Tanımlanmış rapor biçimlerinde silme, değiştirme, güncelleme yapılmaktadır.
 • Sistemde kullanılan standart rapor biçimlerinin hangi birimler tarafından kullanılabileceği tanımlanmaktadır.
 • Raporların gruplandırılması mümkündür.
 • İstatistiki raporlamalar için yeni sorgulama kriterleriyle istatistiki rapor tanımlamaları gerçekleştirmektedir.
 • Kalite endikatörleri için veri toplama ve rapor hazırlama özelliği vardır.
Ameliyathane Modülü

Ameliyat isteklerini, randevulandırılmasını ve ameliyat sonrası kayıtların tutulabilmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda;

 • Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan ameliyat randevu isteği kaydedilmekte ve randevu onayı, isteyen kişi tarafından bu modülde izlenebilmektedir.
 • Doğumhane, Anestezi birimlerinde ve Uyanma Odalarında kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olup, ameliyathane defterine ilişkin bilgiler tutulmaktadır. Ameliyata kimlerin katıldığı (cerrah, anestezist, hemşire, teknisyen,vb.) bilgisi de kaydedilmektedir.
 • Ameliyathanede yapılan işlemler, klinik ve poliklinik modüllerinde olduğu gibi hastanın dosyasına/faturasına işlenebilmektedir. Hizmetlerin ve kullanılan malzemelerin, giriş/çıkış/stok/istek işlemleri yapılabilmektedir.
 • Hastaların ameliyat sonuçlarının girişini ve eski ameliyatlarına ait bilgilerinin sorgu kriterlerine göre aranıp raporlanmasını gerçekleştirmektedir.
 • Ameliyathanelerin randevu isteklerinin görüntülenerek düzenlenmesi sağlanmaktadır.
 • Ameliyathane kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında istenen raporlar alınmaktadır.
 • Detaylı ameliyat ücretinin otomatik olarak hastanın mali faturalarına aktarılması sağlanmaktadır.
 • Ameliyathane odalarının, anestezinin, hemşirelerin ve destek personelin çalışma programını oluşturmaktadır. Personelin nöbet çizelgesi oluşturulabilmektedir.
 • Aynı, farklı kesi, aynı, farklı ekip, 1., 2., 3…. ameliyat fiyatlandırmalarını, farklı kurum, servis ve hizmetlere göre tanımlı detaylar üzerinden otomatik yapar.
 • Ameliyatı yapan operatör, yapılan ameliyatı kodlu listeden seçerek yerleştirebilmektedir.
 • Ameliyatta kullanılan malzemeler listeden seçilerek hasta hizmetlerine eklenmektedir.
 • Ameliyathane ekipmanlarını izlemeyi sağlamaktadır.
 • Hastalık kodlarına, gruplarına ya da kullanıcının tanımladığı alanlara göre sorgulamaları yapmaktadır. Anestezi öncesi, anestezi esnasında ve sonrasında hasta takibi yapmaktadır.
 • Uygulanan işlemler, malzemeler, setler ve paket listeler görüntülenmektedir.
 • Hastanın ameliyathaneye girme ve çıkma zamanları izlenmekte, erteleme ve ameliyathanede bekleme zamanlarını kaydetmek ve sorgulamak mümkündür.
 • Ameliyat notu yazılabilmekte ve 24 saat içinde tamamlanmayan raporlar için uyarı sistemi vardır.
  • Genel ve lokal anestezi, bölüm ya da tanımlanan kriterlerde ameliyat listesi oluşturmaktadır.
  • Ameliyathane dışından ameliyat listesine ulaşma ve randevu imkanı sağlamaktadır.
  • Beklenmeyen ameliyathaneye dönüş oranları raporları için bilgi sağlamaktadır.
 • Cerrahi maliyet analizleri, vaka volüm analizleri, cerrahi verimlilik analizleri, oda kullanım analizleri ve anestezi komplikasyon oranlarının takibi için veri sağlamaktadır.
 • Yapılan ameliyatlara ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilmekte, sorgular yanıtlanabilmekte ve raporların çıktısı alınabilmektedir.
Ağız ve Diş Sağlığı Modülü

Hastane dâhilinde yer alan diş ünitleriyle müstakil ağız ve diş sağlığı merkezlerinde kullanılacağından, bu birimlerin gereksinimlerine cevap vermek üzere tasarlanmış ve kapsamı ihtiyaca göre belirlenmiştir.

 • Hastanın şikâyetleri, muayene ve tetkik sonuçları, doktorun tanısı, yazılan ilaçlar ve kararlar elektronik ortamda hasta dosyasına işlenebilmektedir.
 • Hastanın ilk müracaatı ise, gereksinim duyulan özel sağlık bilgileri ( Alerji, diyabet, kanama bozukluğu, alt ve üst çene yapısal bozuklukları vb.) kaydedilebilmektedir.
 • Sevk işlemleri ile ilgili bilgiler, hastanın nereye ve neden sevk edildiğinin, sevk işleminin kim tarafından yapıldığının kaydı tutulabilmektedir.
 • Hastayla ilgili her tür oral diagnoz planlama, tetkik ve tedavi kayıtları tutulabilmektedir.
 • Hasta için kullanılan her tür malzeme, protez vb. bilgilerin kaydı tutulmaktadır. Klinik işlemler ve bu işlemlerin hastanın faturasına kaydedilebilmesi için vezne, döner sermaye ve faturalama modülü ile gerekli entegrasyon sağlanmaktadır.
 • Hastanın geçmiş bilgileri ve diş yapısına ilişkin bilgileri kaydedilebilmektedir.
 • Her türlü randevu verme, iptal ve güncelleme işlemleri yapılabilmektedir.
 • Ünitede mevcut cihazların durumu, cihaz takip modülüyle entegre olarak takip edilebilmektedir.
 • Modülde yer alan işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilmekte, sorgular yanıtlanmakta ve raporların çıktısı alınabilmektedir. İstatistik, sorgu ve raporların tam listesi ve detayları Sistem Uyarlama Gerekleri Analizi aşamasında belirlenmektedir.
Hemodiyaliz Modülü

Hastanın servise kayıt ve kabulünden, herhangi bir nedenle (başka bir merkeze nakil, ex.) servisten ayrılışına dek gereksinim duyulan işlemlerin yapılmasını ve gerekli kayıtların tutulmasını amaçlar.

 • Poliklinik başka servis ya da acilden hastanın servise kabulü ile ilgili işlemler gerçekleştirilebilmektedir.
 • Hastanın servise kabulü ile ilgili tüm kayıtlar tutulabilmektedir.
 • Herhangi bir anda servisteki dolu, boş makineler listelenebilmekte ve seçim yapılabilmekte, bu seçim yapılırken hasta ve hemodiyaliz makinesinin HBV, HCV, HIV vb. parametreleri mutlaka göz önünde bulundurulmaktadır.
 • Mevcut makinelerden çalışan ve arızalı ya da bakımda olanlarla bakıma alınması planlananların listesi devamlı olarak güncellenmekte ve randevularda otomatik düzenlemeler yapılabilmektedir.
 • Serviste bulunan makinelerin durumu, (varsa)cihaz takip modülünde yer almaktadır.
 • Randevulu hasta kabulü yapılabilmekte, istenen zaman diliminde hastaların randevuları periyodik olarak düzenlenebilmektedir. Gerektiğinde randevu iptali ve diğer randevular arasında transferler HBV, HCV, HIV vb. parametreler göz önünde bulundurularak yapılabilmektedir.
 • Hasta Tabelası bilgileri ve hastanın diyaliz sırasında gerçekleştirilen tedavileri kolayca sisteme girebilmekte ve bu kayıtlara istenildiğinde ulaşılabilmektedir.
 • Hangi hastanın hangi seansta hangi hemşire tarafından takibinin yapıldığının, hastaya verilen destek tedavisi ve tıbbi tedavinin kim tarafından uygulandığının kaydı tutulmaktadır. Bu kayıtlar istenildiği zaman belirli formatlarda görüntülenebilmekte/raporlanabilmektedir.
 • Diğer parenteral tedaviler için özel takip listeleri oluşturulmakta ve her hasta için minimum ilaç ve malzeme stok kontrolü sağlanmaktadır.
 • Hastanın hepatit, diyabet, hiper/hipotansiyon gibi kronik takip gerektiren hastalıkları ve damaryoluna ilişkin kayıtları tutulmaktadır.
 • Doktor isteklerinin (tedavi, ilaç vb.) kayıtları ve isteğin hangi doktor tarafından yapıldığının kaydı tutulmaktadır.
 • Hastane eczanesinde bulunmaması ya da stokta kalmaması nedeniyle hastanece karşılanamayan ve dışarıdan aldırılan ilaç ve malzeme istekleri de hastanın kayıtlarına eklenmekte ancak masraf olarak işlenmemesini sağlayacak düzenlemeler sistemde yer almaktadır. Yani ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.
 • Konsültasyon istekleri randevulandırılabilmekte ve sonuçları takip edilebilmektedir.
 • Hastaya kullanılan ilaç yapılan ameliyat, tetkik, vb. işlemler ve kullanılan tüm malzemelere ait ücretler ( fistül operasyonu, kateter, enjektör, röntgen, ilaç, vb.) hastanın elektronik ortamda bulunan mali kayıtlarına ve hasta dosyasına anında yansıtılmaktadır. Hastanın herhangi bir andaki fatura bilgileri görüntülenebilmektedir.
 • Diyaliz ünitesinde bulunan stoklara ilişkin kayıtlar tutulmaktadır. Bu stok kayıtlarında kullanılacak solüsyonlar, setler, diyalizörler ve diğer malzemelere ilişkin stok hareketleri, son durumlar ve istatistikler alınabilmektedir.
 • Yatak ya da makine değişiklikleri, hastaların izinli ayrılışları gibi işlemler yapılabilmekte ve geçmişe dönük olarak izlenebilmektedir.
 • Hastanın ayrılışında epikriz raporları hazırlanabilmekte ve istenildiğinde başka bir kuruma sevk işlemleri yapılabilmektedir.
 • Organ nakline ilişkin işlemler yapılabilmekte ve hazırlık bilgileri tutulmaktadır.
 • Diyaliz ünitesinde çalışan doktorlar ve hemşireler için gerekli çalışma ve nöbet çizelgeleri, icap listeleri hazırlanabilmektedir.
 • Ameliyathanede fistül ameliyatı yapılacak hastalara ilişkin randevular istenebilmektedir.
 • Diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaların kayıt ve işlemlerine ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilmekte, sorgular yanıtlanabilmekte ve raporların çıktısı alınabilmektedir.
Sağlık Kurulu Modülü

İşe, okula başlama, sakatlık, iş göremezlik, istirahat, yurtdışı tedavi vb. durumların tespitine yönelik olarak faaliyet gösteren kurulların iş ve işlemlerinin takip edildiği ve kayıtlarının tutulup çıktılarının alındığı modüldür. Bu modülde:

 • Randevu işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
 • Kurulda görüşülecek vaka için önceden gerekli hazırlıkların yapılmasına olanak tanınmaktadır.
 • Otomatik olarak tetkik ve konsültasyon istekleri yapılabilmektedir.
 • Hastanenin işlev ve yetkilerine uygun olarak (rapor, yurtdışı tedavi, hakem hastane vb.) gerekli formlar oluşturulmakta, yetki veya işlev değişikliği durumunda gerekli düzenlemeler yapılabilmektedir.
Tıbbi Kayıt İşlem Modülü

Bu sistemde, adli raporlar, hastaların epikrizleri, ameliyat raporları, laboratuar sonuçları, yatan hasta dosyaları, anamnez verileri, radyoloji, patoloji, fizik tedavi, konsültasyon raporları v.b. tek bir hasta kaydı ile ilişkilendirilerek tek bir hasta dosyasında saklanması, gerektiğinde verilerin güncellenmesi, hatalı verilerin düzeltilmesi, verilere erişim ve analiz ile ilgili fonksiyonlar yer almaktadır. Proje kapsamında kayıt fonksiyonları yanında aşağıdaki fonksiyonlar da gerçekleştirilmektedir:

 • Arşiv için dosya oluşturma,
 • Dosya kontrolü,
 • Arşivleme,
 • Arşiv istek,
 • Arşiv karşılama,
 • Arşiv takip

fonksiyonları özelleştirilerek geliştirilme ve uygulamaya alınmasına imkan sağlayacak yapı yazılımın alt yapısında mevcuttur.

 • Sağlık Bakanlığı’nın istediği/isteyebileceği hastalık gruplaması, tanı kodlarına göre yapılmaktadır.
 • Bildirimi zorunlu hastalıklar için otomatik rapor hazırlanmaktadır.
 • ICD-10, DRG, BUT, GMDN, vb. kod sistemleri uygulanabilmektedir.
 • Hazırlanan tıbbi raporlar (patoloji, ameliyat, epikriz) istenen numaraya fakslanabilmekte, varsa e-posta adresine gönderilebilmektedir.
 • (Varsa)Semt Polikliniği/Uydu poliklinik ve hastane arasında hasta dosyasının elektronik ortamda taşınması sağlanmaktadır.
 • Poliklinik randevuları bir gün önceden tıbbi arşivde görüntülenmektedir.
 • Bir hastaya birden fazla tanı girişi (primer, sekonder tanı) mümkündür.
 • Eksik dosyalar tıbbi arşivde tespit edilebilmekte ve bulunan eksiklikler ilgili kişilere (doktor, hemşire, fizyoterapist vb) elektronik ortamda liste halinde bildirilmektedir.
 • Adli dosyaları sadece yetkili kişilerin görebilmesi sağlanmaktadır.
 • Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Kurumlar ve SSK için fatura aşamasında gerekebilecek kağıt ortamdaki tüm ilgili bilgiler (istek kağıtları, sonuç kağıtları, vb.) otomatik olarak basılıp yollanmaya hazır hale getirilmektedir.
Kan Bankası Modülü

Acil ve ayaktan gelen hastalarla yatan hastalara ilişkin kan ve kan ürünü isteklerinin yerine getirilmesi ve Kan Bankası için gerekli kayıtların tutulabilmesini amaçlar. HBS üzerinde donör kayıtları, transfüzyon kayıtları, kan ve kan ürünleri takibinin yapılabilmesini sağlayacak olan kapsamlı bir Kan Bankası Modülünün kurulması gerçekleştirilmektedir.

 • Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan kan ve/veya kan ürünü istekleri, isteğin kim tarafından yapıldığı Kan Merkezi çalışanı tarafından görülebilmektedir.
 • Çeşitli kaynaklardan temin edilen kan ve kan ürünlerine ait donör ve kaynak bilgileri sisteme girilebilmektedir.
 • Yapılan test ve diğer tetkik sonuçları kaydedilebilmekte, bu sonuçlar istek yapan servislerden izlenebilmektedir.
 • Merkezden çıkan kanların hastane içinde takibi yapılabilmektedir.
 • Acil servis ve ameliyathaneden yapılan isteklere öncelik tanınması için gereken otomatik uyarı sağlanmaktadır.
 • Kan ürünleri, miyad ve kan grupları yönünden izlenmektedir.
 • Crossmatch takibi yapılmaktadır.
 • Hastanın kayıtları ile planlanan kan grubu arasında uyumsuzluk olduğunda uyarmaktadır.
 • Kan Merkezinde yapılan incelemelere ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilmekte, sorgular yanıtlanabilmekte ve raporların çıktısı alınabilmektedir.
 • Bu alt modülde tutulan bazı gizli kayıtlara erişebilecek personel farklı seviyelerde yetkilendirilebilmektedir.
Diyet Modülü

Hasta yemek planlamasının yapılmasını sağlamaktadır.

 • Ayaktan muayene olan hastalara yönelik olarak diyet listelerinin sistemde tutulması, hastaya verirken sistemden alınması ve bu sayının ve diyet türünün loglarının tutulması, tarih aralığı ile izlenebilmesi sağlanmaktadır.
 • Yatan hastalar ve refakatçileri için servislerden yemek ve kahvaltı listesi girilerek diyet bölümünden izlenmesi, çıktı alınabilmesi ve sonraki günlerde diyet mutfağının yapması gereken yemek miktarlarının olduğu listenin alınması sağlanmaktadır.
 • Hastaya sunulan menü seçenekleri listelenmektedir.
 • Hastalar için planlanan kahvaltı ve menülerin hasta adına sisteme girilmesi sağlanmaktadır.
 • Özel diyet menüleri görüntülenmektedir.
 • Hekim isteminde yer alan hasta yemek rejimi, otomatik olarak diyet bölümünden görüntülenmekte ve gerekli çıktılar alınmaktadır.
 • Hasta yemek rejiminin yeniden planlandığı durumlarda diyetin otomatik olarak güncelleştirilmesini sağlamaktadır.
 • Tıbbi işlem öncesi aç kalması gereken hastaların otomatik olarak diyet bölümünden izlenmesini sağlamaktadır.
 • Ameliyat ya da işlemden çıkan hastanın ne zaman yemek yiyeceğinin otomatik olarak izlenmesi sağlanmaktadır.
 • Altyapının uygun olması halinde hasta odalarından ya da hastalar tarafından kendi menü seçimlerinin izlenmesi ve girişi sağlanmaktadır.
 • Sistem diyet kısıtlarının izlenmesini sağlamaktadır. Örneğin; hastanın potasyumdan fakir diyeti varsa hasta için aykırı bir menü girildiğinde sistem uyarmaktadır.
 • Seçilen menünün otomatik olarak kalori hesabı yapılmakta, etiket olarak alıp hasta yemeği ile birlikte gelmesi sağlamaktadır.
 • Yatan hastalar için taburcu planına uygun diyet ile beslenme eğitim planlarının çıktı olarak hastaya verilmesi sağlanmaktadır.
 • Diyet-normal menü tipleri, diyet-menüden sapmalar, hastanın yemek zamanından sapmalar, aç kalması gereken durumlardan sapmaların raporlar halinde alınması sağlanmaktadır.
 • Diyet isteği girildiği zaman ilaç gıda etkileşimi açısında otomatik olarak takip edilmesi ve uyarı verebilmesi sağlanmaktadır.
 • Ayaktan hastalara verilen diyet protokollerinin görüntülenmesi sağlanmaktadır.
 • Yatan hasta/ayaktan hastaların geçmiş zaman tüm diyet-menü durumları görüntülenmektedir.
 • Ayaktan hastalar için beslenme ve diyet çizelgelerinin çıktıları alınabilmelidir.
 • Ayaktan ve yatan hasta zayıflama rejimlerinin takibini yapmaktadır.
 • Personel yemek listesinin sisteme girilmesi ve izlenmesi sağlanmaktadır.
 • Malzemelerin girişi yapılabilmektedir.
 • Bu bilgiler ışığında, yemek için gereksinim listesi çıkarılabilmektedir.
 • Önceden çıkarılan liste ve mevcut stoklara uygun siparişler oluşturulabilmektedir.
 • Stok girişi ve çıkışı işlemleri takip edilebilmektedir.
 • Verilen zaman diliminde mevcut stok, harcanan, iade, miadı dolan, atılan malzeme miktarlarına ilişkin çıktılar alınabilmektedir.
 • Gün içinde hazırlanacak kahvaltı ve yemekler için gerekli olan malzeme istendiğinde, depodan çıkması gereken günlük miktar otomatik olarak görülebilmektedir.
 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık malzeme ya da kaynak tüketimleri hesaplanabilmektedir
Cihaz Takip Modülü

Bu modülde; hastanede kullanılan tüm cihazlarla ilgili bilgiler ve bu cihazların hastane içi ve dışındaki hareket bilgileri tutulmaktadır.

 • Servis poliklinik ve laboratuarlarda kullanılan cihazların (solunum cihazı, EKG, tansiyon aleti, biyopsi seti, portable röntgen cihazı vb, taşınabilir diğer cihazlar) hastane içindeki hareketleri ve bu cihazların çalışma bilgileri ile cihaz kimlik bilgileri tutulmaktadır.
 • Cihazların periyodik bakım ve çağrı bakımı, onarım ve yenileme ile ilgili bilgileri ve garanti süreleriyle ilgili bilgiler tutulmaktadır.
 • Hastaya verilen randevularda kullanılan cihazların takibi de yapılabilmektedir.
 • Çamaşırhane, steril depo üniteleri ve mutfak gibi birimlerdeki makineler de sistemde yer almaktadır.
 • Modülde yer alan işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilmekte, sorgular yanıtlanabilmekte ve raporların çıktısı alınabilmektedir. İstatistik, sorgu ve raporların tam listesi ve detayları Sistem Uyarlama Gerekleri Analizi aşamasında belirlenmektedir.

Believe in Continuity…